NEPSY-tiimin tavoitteena on tarjota varhaisen vaiheen tukea pilotointikunnissa lapsille, nuorille sekä heidän perheilleen. Lisäksi tarkoituksena on myös vahvistaa ammattilaisten osaamista Nepsy-erityispiirteiden huomioimiseen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
POSOTE20: Nepsy-tiimi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

NEPSY-tiimin tavoitteena on tarjota varhaisen vaiheen tukea pilotointikunnissa lapsille, nuorille sekä heidän perheilleen. Lisäksi tarkoituksena on myös vahvistaa ammattilaisten osaamista Nepsy-erityispiirteiden huomioimiseen.

Toteutuspaikka
Varkaus-Joroinen-Leppävirta
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Joroinen
Varkaus
Leppävirta
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Luotu

17.02.2022

Viimeksi muokattu

09.08.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

NEPSY-tiimi tarjosi varhaisen vaiheen tukea pilotointikunnissa lapsille, nuorille sekä heidän perheilleen. Lisäksi Nepsy-tiimi vahvisti ammattilaisten osaamista neuromoninaisuuden ja nepsy-erityispiirteiden huomioimista sekä oikeanlaisen tuen tarjoamista mm. konsultaatiotuen, infojen sekä Nepsy-kahviloiden kautta. 

Toimintaympäristö **

Neuropsykiatrisesti oireilevat ja diagnoosin saaneet asiakkaat ja heidän perheet ovat usein ns. väliinputoajia. Perheiden tilanteet eivät välttämättä täytä kriteereitä palveluihin pääsyyn tai heillä voi olla toisaalta asiakkuus monessa eri yksikössä yhtä aikaa. Moniammatillisen tuen toimivuus ei vastaa tällä hetkellä asiakasnäkökulmasta asiakkaiden tarvetta. Asiakkaat kokevat pompottelua palvelusta toiseen ja palvelut näyttäytyvät pirstaleisina.

Neuropsykiatriset häiriöt ja niihin liittyvät piirteet ovat vasta viime vuosikymmenen aikana tulleet tutummaksi kasvatus- ja opetusalan sekä sosiaali- ja terveysalan työntekijöille. Viime vuosina on alettu paremmin tunnistamaan näiden lasten ja nuorten tuen tarpeita. Palveluiden kehittäminen ei ole edennyt samaa vauhtia, mikä on aiheuttanut haasteita mm. kouluissa ja  terveydenhuollossa sekä mm. lisännyt lastensuojelun tarvetta joidenkin perheiden osalta.

Asiakkaille tarjotut palvelut eivät aina vastaa tuen tarvetta tai palveluja ei saada oikea-aikaisesti, jolloin on jo tarve raskaammalla tuelle kuten esimerkiksi lastensuojelun tuelle. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

NEPSY-tiimin kohderyhmä on neuroepätyypilliset alaikäiset ja heidän perheet sekä tämän ryhmän kanssa työskentelevät ammattilaiset(kasvatus- ja sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset). NEPSY-tiimin asiakkuuteen ei vaadita diagnoosia vaan tarkoitus on tukea erityisesti niitä lapsia, nuoria ja perheitä, joissa pohditaan voisiko oireilun taustalla olla neuropsykiatrinen häiriö. NEPSY-tiimin asiakkuudessa voi olla myös niitä lapsia ja nuoria, joiden diagnosointiprosessi on vielä kesken tai he ovat vasta saaneet diagnoosin.  

Asiakasymmärrystä on kerätty kuulemalla ammattilaisia sekä asiakkaita. Ammattilaisille on toteutettu kartoitus, jonka tarkoituksena oli selvittää mm. millaista tukea ammattilaiset kaipaavat omaan työhön ja millaisena he näkevät tämän hetkisen palvelujen tarjonnan. Asiakkaille suunnattu kysely toteutettiin marras-joulukuun 2022 aikana. Asiakaskokemuksia on kasattu myös asiakasraadin tapaamisilla sekä asiakaspalautteen kautta. Myös työntekijöiltä on kerätty palautetta  tiimin palvelujen pilotoinnin ajan.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Pilotoidut palvelut 15.8.2022-31.5.2023

 • Tukipuhelin ammattilaisille ja asiakkaille (Konsultaatio sekä ohjaus ja neuvonta)
 • Konsultaatio- sekä ohjaus- ja neuvonta-tapaamiset ammattilaisille ja asiakkaille
 • Ryhmä- ja vertaistukitoiminta yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa
 • Nepsy-infot asiakkaille ja ammattilaisille
 • Monialaisen Nepsy-verkoston kasaaminen

Pilotointia toteutti kaksi nepsy-koordinaattoria yhteistyössä eri paikallisten toimijoiden kanssa. Tiimimallin kehittäminen on vaatinut monialaista osaamista, erityisesti osaamista toimia neuroepätyypillisten asiakkaiden kanssa. Nepsy-koordinaattorit suunnittelivat ja toteuttivat pilotoitavia palveluja yhdessä näiden toimijoiden kanssa sekä kehittäjä-sosiaalityöntekijän tuella. Kevät 2022 suunniteltiin pilotointia, joka aloitettiin elokuussa 2022. Kesällä 2023 kasattiin yhteen saatuja tuloksia pohjaksi tiimimallin jatkokehittämistä. 

Kuinka saadaan tiimimallista vakiintunut toimintatapa?

 • Tarvitaan riittävästi aikaa pilotoinnin suunnitteluun ja valmisteluun
 • Riittävät resurssit peilaten pilotoinnin suunnitelmaa (mm. työntekijät, materiaalit, aika, raha)
 • Selkeä työnkuva ja työnjako
 • Alueella jo olevat toimijat mukaan suunnitteluun ja toteutukseen
 • Asiakkaat mukaan kehittämiseen
 • Johtaja ja päättäjä-tason tuki kehittämiselle ja toteutukselle
 • Halu muutokseen, motivoituneet työyhteisöt
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Nepsy-tiimin pilotoinnin kautta tietoisuus ja ymmärrys neuromoninaisuudesta on lisääntynyt pilotointialueella. Asiakkaille suunnatut infot ovat lisänneet ymmärrystä omasta tai perheenjäsenen nepsy-piirteistä ja arjen toiminnasta. Vanhemmille suunnatuissa infoissa on mahdollistunut vertaistuki. Pilotointialueella on lisääntynyt tietoisuus myös siitä, että ammattilaiset tarvitsevat lisää tietoa ja koulutusta aiheesta, jotta he pystyvät tukemaan neuroepätyypillisiä asiakkaita, potilaita ja oppilaita. Konsultaation kautta on pystytty tukemaan ammattilaisia heidän omassa perustehtävässään.

Monialainen yhteystyö on helpottunut eteläisellä alueella mm. Yhdessä aika-toiminnan kautta, jossa asiakkaan kanssa kokoonnutaan yhdessä monialaisessa tiimissä pohtimaan ratkaisuja arjen haasteisiin. Nepsy-verkoston kasaamisen kautta myös alueella työskentelevät neuropsykiatrisen valmentaja- koulutuksen käyneet työntekijät ovat tulleet paremmin tutuksi toisilleen sekä he ovat yhdessä käytyjen keskustelujen kautta saaneet tukea omaan työhön. 

Asiakasraadin ja asiakaspalautteen hyödyntäminen kehittämistyössä on tuonut vahvaa asiakasosallisuutta kehittämistyöhön. Asiakasraadin ja asiakaspalautteen kautta palveluja ollaan voitu kehittää vastaamaan paremmin asiakkaiden tarvetta. Tätä kautta on myös saatu arvokasta tietoa siitä mikä toimii ja mitä pitää vielä kehittää.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Nepsy-tiimimallin soveltaminen vaatii riittävän työntekijäresurssin, varsinkin jos tehdään suoraa asiakastyötä. Neurovähemmistöön kuuluvien palvelut ovat pirstaleiset ja palveluissa työntekijöiden vaihtuvuus on suurta. Neurovähemmistöön kuuluvat tarvitsevat pysyvyyttä myös tuen osalta. Tärkeää olisi huomioida, että työntekijöiden osalta olisi pysyvyyttä ja tukea olisi saatavilla riittävästi ja riittävän aikaa.

Työntekijöiden monialaisella ja monipuolisella osaamisella on myös suuri merkitys toiminnan vaikuttavuuteen. Neuroepätyypillisten asiakkaiden kanssa työskennellessä tulee olla tietoa ihmisen eri kehitysvaiheista, laaja tiedollinen osaaminen neuropsykiatrisista häiriöistä ja kuinka näihin liittyvät piirteet näkyvät henkilön arjessa. Työskennellessä neurovähemmistön kanssa, on hyvä olla osaamista ja ymmärrystä siitä, että ihmisen toiminnan taustasyyt voivat olla hyvin moninaiset. Tulee ymmärtää, että kaikki nepsy-piirteet eivät ole automaattisesti ns. oireita neuropsykiatrisista häiriöistä vaan niiden taustalla voi olla esimerkiksi trauma, mielenterveyden haasteet tai haastava perhetilanne. Työntekijällä tulee olla puheeksi ottamisen taitoja ja rohkeutta.  Työntekijöiden osaamisen osalta huomioitavaa on myös se, että työntekijöillä on riittävä tieto muista alueen palveluista, jotta osataan ohjata asiakkaita oikeanlaisen palvelun piiriin. 

Nepsy-tiimimallin mukainen työskentely vaatii myös vahvoja yhteistyön tekemisen taitoja. Työntekijöiden verkostoitumisen taidot korostuvat erityisesti monialaisessa yhteistyössä sekä työssä asiakkaiden kanssa. Työntekijän tulee antaa tilaa muiden ammattilaisten asiantuntijuudelle sekä tilaa asiakkaan omalle asiantuntijuudelle. Työntekijän tulee pystyä ratkaisukeskeiseen tapaan työskennellä, jossa mm. tavoitteet löydetään yhteisen dialogin kautta eikä niitä määritellä valmiiksi. Työ vaatii myös joustavuutta ja taitoja sietää muutoksia sekä epävarmuutta. 

Nepsy-tiimimallin kehittämisessä yksi tärkeä havainto on, että kehittämistyön taustalla tulee olla esihenkilöiden tuki. Ei riitä verkostoituminen työyhteisöihin vaan tulee verkostoutua myös niiden kanssa, jotka ovat vastuussa mm. työyksiköiden työstä esimiestasolla. Vaikuttavaa kehittämistyötä tehdään kun esimiehet ovat mukana kehittämisessä. 

Toimintamalli on hyödynnettävissä myös muille kohderyhmille soveltaen. Pohdimme, että esimerkiksi mielenterveys- ja päihdetyöhön malli on soveltaen hyvinkin toimiva.

Plussia ja miinuksia

 • Keskittyminen liikaa asiakastyöhön ja ammattilaisten kanssa tehtävään työhön tai ainoastaan kehittämistyöhön->Sopivassa suhteessa molempia saadaan vaikuttavuutta ja palvelut vastaavat paremmin asiakkaiden tarpeita
 • Esihenkilöiden kanssa tehtävän yhteistyön vähyys->vaikuttavuuteen vaikuttaminen
 • Mainonta ja informointi liian vähäistä, yksipuolisia menetelmiä käyttäen->toimintamallin tutuksi tekeminen
 • Tilastoinnin sekä palautteen keräämisen vähyys->tuloksellisuus todeksi näiden kautta
 • Tiimin muodostuminen liian yksipuoliselle osaamiselle->Monialaisella tiimillä saadaan erilaisia näkökulmia
 • Asiakasnäkökulman ohittaminen->Asiakasosallisuus osaksi kehittämistä kehittää palveluja tarvetta vastaavammiksi

 

Kansikuva
NEPSY-tiimi

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis