Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen konsepti

Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelu ja pilotointi -hankkeessa luotiin pohjaa tulevalle sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskukselle.  #InnovaattoritYhdessä 

Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen konsepti (pdf)

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen konsepti
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelu ja pilotointi -hankkeessa luotiin pohjaa tulevalle sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskukselle.  #InnovaattoritYhdessä 

Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen konsepti (pdf)

Toteutuspaikka
Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelu on kansallista, alueellista ja kansainvälistä
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)

Tekijä

Merja Ikäheimo

Luotu

02.03.2023

Viimeksi muokattu

04.04.2024
Ratkaisun perusidea **

Osaamiskeskus lisää tietoa ja ymmärrystä sosiaalisista innovaatioista ja kokoaa verkostoja niiden ympärille, edistää sosiaalisten innovaatioiden näkyvyyttä ja toimijoiden välistä vuorovaikutusta. ​Osaamiskeskus on aloitteentekijä, innostaja – osaamiskeskuksen intresseissä on saada aikaan toimintaa siellä, minne tarvitaan ratkaisuja.  

Toimintaympäristö **

"EU:n komissio julkaisi vuonna 2020 kansallisia sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksia koskevan haun jäsenmaille. Komission haun taustalla oli havainto EU-rahoituksen avulla syntyneiden sosiaalisten innovaatioiden vähäisestä määrästä ja heikosta leviävyydestä sekä tavoite lisätä sosiaalisten innovaatioiden vaikuttavuutta.  Komissio tunnistaa sosiaalisten innovaatioiden merkityksen siinä, että tuleviin haasteisiin voidaan vastata Euroopan kansalaisten hyödyn mukaisesti.

Siirtyminen vähähiiliseen talouteen, väestörakenteen muutokset, digitalisaatio ja COVID-19 kriisiin liittyvät kysymykset ovat jo alkaneet muuttaa työelämää, koulutusta ja sosiaalipalveluja. Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskusten perustaminen on osa komission tavoitetta rakentaa vuoteen 2027 mennessä EU:n kattava tukirakenne sosiaalisille innovaatioille. Rakenne tulee tarjoamaan tukea kansallisille osaamiskeskuksille ja niiden toiminnalle, kansainväliselle yhteistyölle sekä vuorovaikutteiselle oppimiselle.

Osaamiskeskusten toimintamalli ei tule olemaan kaikissa maissa sama, vaan niiden toiminta ja organisaatiorakenne vaihtelee maittain. Haun tuloksena yhteensä kuusi monikansallista konsortiota valittiin perustamaan omia kansallisia osaamiskeskuksiaan ja edistämään sosiaalisia innovaatioita. Konsortiot kattavat 25 maata ja niissä on mukana 148 organisaatiota. Suomi on toiminut vuodesta 2021 osana monikansallista ”Pan-European Social Innovation Lab” (PEnCIL) -konsortiota yhdessä Belgian, Tšekin ja Liettuan kanssa. Projektien tavoitteena on käynnistää kansallisten sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskusten toiminta. Konsortiot pyrkivät muodostamaan verkostoja, rakentamaan valmiuksia ja synergioita sekä kehittämään välineitä ja menetelmiä, jotka lisäävät sosiaalisten innovaatioiden vaikuttavuutta kaikkialla EU:ssa." (Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskus-hankken loppuraportti, s.2. 2022, Demos)

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kenelle osaamiskeskus on suunnattu?
Sosiaalisten innovaatioiden -> kehittäjille , käyttöönottajille ​, kehittämistoiminnan rahoittajille (uudet innovaatiot & käytäntöjen skaalaaminen)​, Ilmiöiden ja tarpeiden tunnistajille​, Päätöksentekijöille​

​Kuka tekee? ​-> Sosiaalisia innovaatioita syntyy järjestöissä, julkisella sektorilla, oppilaitoksissa ja korkeakouluissa, yrityksissä, kansalaisyhteiskunnan toiminnoissa.

Vuorovaikutus ja yhteiskehittäminen: Valmisteluun ovat osallistuneet verkostotoimijat, yritykset ja kehittäjät. Verkostoja ja toimijoita kutsutaan mukaan erillisellä ilmoittautumisella osaamiskeskuksen valmisteluun alkaen  (4/2023 jatkuen edelleen) -> https://innokyla.fi/fi/ajankohtaista/sosiaaliset-innovaatiot-saavat-suomessa-vauhtia-osaamiskeskuksesta. Noin 60 eri toimijaa ilmoittautui verkostokartoituksen kautta ja on osallistuntut eri tavoin konseptin kehittämiseen vuonna 2023.

Toiveita ja tarpeita on koottu eri lähteistä konseptoinnin tueksi 
​- Verkostotoimijoiden kartoitus  - toimijaverkoston "herättely" kehittämistyöhön ​
- Hanketyöryhmän kehittämispäivät -> toiminnan painopisteet ja hanketoimijoiden roolit osaamiskeskuksen toteutuksessa 
- Vuorovaikutusalustan kehittämiseen liittyvä työpaja -> verkostojen ja toimijoiden aktiivinen toiminta osaamiskeskuksessa (
- Innovaattoreiden lounastapaaminen -> Yhteistyökumppaneiden ideoita osaamiskeskuksen toimintaan​
- Validointityöpaja -> Innovaatioita kehittävien, käyttöönottavien ja niitä rahoittavien näkemyksiä osaamiskeskuksen keskeisen työkalun kehittämiseen ja siihen liittyvään käyttöönoton prosessiin)​
- Sosiaalisten innovaatioiden päivä -> erityisesti rahoittajien näkökulma sosiaalisten innovaatioiden kehittämiseen​

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

TOIMINTAPERIAATTEITA
Ilmiölähtöisyys​ / Yhdessä tekeminen​/ Asiakkaan mukaan ottaminen​/ Aito tarve​/ Ajassa eläminen - tulevaisuuteen suuntautuminen​ / Joustavuus, notkeus ja uteliaisuus​ /Tekemällä eteneminen ja kokeilut​ / Yllättävät yhdistelmät 

OSAAMISKESKUKSEN YDINELEMENTIT JA TOIMINNOT

Toiminto: OSAAMISEN VAHVISTAMINEN JA JAKAMINEN 
Mitä tarjoaa:
Tukee innovaatioprosessin kaikissa vaiheissa  ​
Varmistaa synergian ja vertaiskehittämisen toteutumisen ja vahvistaa toiminnallaan sosiaalisten innovaatioiden parissa työskentelevien verkostoja. ​
Ylläpitää päivittyvää  tietoa  ekosysteemin toimijoista vauhdittaakseen osaamisen jakamista​
Tarjoaa foorumin laaja-alaiselle keskustelulle, myös rahoituksen uusista ja innovatiivisista ratkaisuista
Miten?
Palvelulupaus, täydentyy seuraavassa vaiheessa
Tarvittava osaaminen,  täydentyy seuraavassa vaiheessa
Työnjako, täydentyy seuraavassa vaiheessa 

Toiminto: TIEDON SOLMUKOHTA/ VÄLITTÄMINEN/ KOKOAMINEN 
Mitä tarjoaa: 
Tarjoaa tilannekuvaa olemassa olevista ja kehitteillä olevista kansallisista ja kansainvälisistä sosiaalisista innovaatioista​Tarjoaa näkymän rahoitusmahdollisuuksiin sekä innovaatiotoimintaa tukevaa ennakointitietoa. ​
Toimii osana kansainvälistä osaamiskeskusten verkostoa​ varmistaen tiedonvaihdon ja vertaisoppimisen.​
Kokoaa sosiaalisiin innovaatioihin liittyvän tutkimustietoa ja välittää sitä  ​toimintansa kautta
Miten?
Palvelulupaus, täydentyy seuraavassa vaiheessa
Tarvittava osaaminen, täydentyy seuraavassa vaiheessa 
Työnjako, täydentyy seuraavassa vaiheessa 

Toiminto: VAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ
Mitä tarjoaa: 
Vaikuttaa siihen, että tietoisuus ja ymmärrys lisääntyy sosiaalisista innovaatioista ja niiden hyödyistä. ​
Kokoaa, levittää ja tuottaa vaikuttavuustietoa sosiaalisista innovaatioista. ​
Tukee kansallista sosiaalisten innovaatioiden strategiatyötä ja verkostoituu (perinteisen) innovaatiokentän kanssa. ​
Elää ajassa ja toiminnan kärkiteemat nousevat yhteisestä tulevaisuustyöskentelystä ja kiinnittyvät esim. hallitusohjelman teemoihin
Miten?
Palvelulupaus, täydentyy seuraavassa vaiheessa
Tarvittava osaaminen, täydentyy seuraavassa vaiheessa
Työnjako, täydentyy seuraavassa vaiheessa 

Hallintomalli, resursointi ja ohjaus (toiminnoittain/ koko osaamiskeskus)

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Arviointi kohdistuu pilotoituihin toimintoihin ja kehittämisen kohteisiin sekä tiivistävään Ennen- aikana - jälkeen - arviointiin.

Sosiaalisten innovaatioiden päivä 
Tavoite toteutui. Tapahtuma järjestettiin 7.11.2023 ja siihen osallistui läsnä 103 henkilöä. Etäyhteydellä mukana oli noin 300 henkilöä. Tapahtumaan liittyi kolme satelliittitapahtumaa.

Arviointikehikko ja kriteerit sosiaalisten innovaatioiden validointiin  & koonnit teemakohtaisista sosiaalisista innovaatioista -> Sosiaalisten innovaatioiden arviointikehikko on julkaistu Innokylän työkalut- sivulla

Kansainvälinen yhteistyö

Koulutukselliset kehittämistyöpajat (5 kpl)
Työpajoihin osallistui kokonaisuudessaan n. 300 henkilöä
Teemat: 
Miten edistää sosiaalisia innovaatioita paikallisesti: toimijaverkoston kokoaminen ja innostaminen​, 
Miten saada tietoa kansalaisten tarpeista: kuuleminen ja viestin välittäminen päätöksentekijöille​, 
Miten tukea alueellisia innovaatiotoimijoita:​ alueellisen ja kansallisen asiantuntemuksen jakaminen​
Miten yhteistyötä lisätään yli sektorirajojen ja kansainvälisesti:  toimijoiden innostaminen ja linkittyminen maailmanlaajuiseen verkostooon​
Miten lisätä sosiaalisten innovaatioiden parissa toimivien yhteistä osaamista: validointityökalun esittely, kansallisen ja EU-tason kehittämisen linkittäminen​

Nostetaan suunnitelmallisesti esiin tietoa laadukkaista ja toimivista sosiaalisista innovaatioista viestinnällisin keinoin

Sosiaalisten innovaatioiden alueellisten ja kansallisten toimijoiden kartoitus 

Kansallisen yhteistyön konseptointi sosiaalisten innovaatioiden ekosysteemitoimijoiden kanssa tulevan osaamiskeskuksen pohjaksi 
Pilotoitavien toimintojen osalta/osaamiskeskuksen tulevien toimintojen osalta tarvittavasta yhteistyöstä, resursseista, rooleista, vastuista on alustava käsitys osaamiskeskuksen jatkoa ajatellen.

Sosiaalisten innovaatioiden verkkofoorumi

 

Ennen - aikana -jälkeen arviointi
ENNEN: Yhteistyön alkaessa, vuoden 2023 alkupuolella, oli todettu, että Suomessa on monia sosiaalisten innovaatioiden kehittäjiä tukevia rakenteita ja useita innovaatiotoimijoita, mutta kokonaiskuvan piirtäjä tai koordinoija puuttuu.

AIKANA: Vuoden 2023 aikana hankkeessa mukana olleet organisaatiot ja toimijat ovat luoneet yhteistä ymmärrystä  tarvittavasta osaamisesta, resurssien jakautumisesta ja  yhdessä tekemällä luoneet luottamusta ja sitoutumista yhteisen tavoitteen ja osaamiskeskuksen toimintojen ympärille.  Osaamiskeskuksen valmisteluhankkeen ympärille ilmoittautuneet toimijaverkostot ovat myös osallistuneet aktiivisesti osaamiskeskuksen pilotointihankeen järjestämiin työpajoihin ja tuoneet omaa näkemystään osaamiskeskuksen toimintoihin. KV- yhteyksistä....

JÄLKEEN: Vuoden 2024 alusssa tilanne ....
 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Osaamiskeskuksen kehittämisen seuraava vaihe: 

Osaamiskeskus on aktiivisten toimijoiden yhteisö, joka rakentuu toimijoidensa näköiseksi. Oletko kiinnostunut kuulemaan osaamiskeskuksen tulevista suunnitelmista ja osallistumaan yhteistyöhön. ->  Ilmoittaudu mukaan.

Kansikuva
Toteuttajien logot

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt

Kohderyhmä