STOP -työryhmä on tarkoitettu paljon päihde- ja mielenterveyspalveluita tarvitseville asiakkaille, jotka hyötyvät yhteisestä, laaja-alaisesta ja moniammatillisesta asiakassuunnitelmasta (esim. päihde- ja mielenterveys sekä asumisen asioissa). 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
STOP- työryhmä
Toimintamallin lyhyt kuvaus

STOP -työryhmä on tarkoitettu paljon päihde- ja mielenterveyspalveluita tarvitseville asiakkaille, jotka hyötyvät yhteisestä, laaja-alaisesta ja moniammatillisesta asiakassuunnitelmasta (esim. päihde- ja mielenterveys sekä asumisen asioissa). 

Toteutuspaikka
Pirkanmaan hyvinvointialue, Tampereen kaupunki
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Tampere
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Tekijä

Tiina Forssell

Luotu

19.10.2022

Viimeksi muokattu

02.11.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Työryhmän työskentelyssä on mukana asiakkaan palvelutarpeen kannalta keskeinen palveluverkosto. Asiakas päättää, ketkä henkilöt ovat paikalla, kun hänen asiaansa käsitellään (läheiset ja muu tukiverkosto). ​ 

STOP-työryhmän ytimenä on moniammatillinen ja hallintorajat ylittävä asiantuntijaryhmä, jossa on ollut edustus Tampereen kaupungin aikuissosiaalityöstä ja asumisen asiakasohjauksesta sekä PSHP:n TA5:ltä (psykiatria). 

Ennen STOP-työryhmään ohjaamista asiakkaan tilanteessa on jo hyödynnetty monialaista yhteistyötä. Verkostoja ja palveluja on kartoitettu, suunniteltu ja toteutettu laajasti. Tästä huolimatta asiakas ei koe saaneensa tarvitsemaansa apua ja tilanne näyttäytyy edelleen hallitsemattomana. 

Työskentelyssä keskeistä on asiakkaan osallistuminen oman suunnitelmansa laatimiseen. Verkostotyöskentelyssä rakennetaan sellainen suunnitelma, jonka tavoitteisiin asiakas voi sitoutua ja joiden toteutumista hän voi edistää. Työskentelyn aikana nostetaan esiin asiakkaan omia vahvuuksia ja voimavaroja sekä tuetaan hänen omaa toimijuuttaan asioidensa edistämisessä.  

Toimintaympäristö **

Toimintamallia suunnitteli jo kymmenen vuotta sitten niin sanottu pyöröoviasiakkaiden työryhmä ja kyseisen ryhmän toimesta aloitettiin STOP-työryhmän toiminta.  Toimintamallia on jatkokehitetty STOP-työryhmän kokemuksien pohjalta sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyönä. 

Mallin tavoitteena on se, että aikuissosiaalityön ja perusterveydenhuollon välille syntyy säännöllinen ja suunnitelmallinen toimintatapa yhteispalvelua tarvitsevien asiakkaiden/potilaiden auttamiseksi. Toimintamalli lisää viranomaisten ymmärrystä toistensa toimintatavoista ja käytettävissä olevista palveluista sekä edesauttaa asiakkaan palvelupolun rakentumista. 

Tavoitteena on laatia moniammatillisesti hoidon- ja palvelutarpeen arviointi / suunnitelma ja palvelukokonaisuuden suunnittelu sekä vahvistaa asiakkaan osallisuutta. Oleellista toimintamallissa on tiedonkulku ja tiedon saavutettavuus: yhdessä laadittu suunnitelma löytyy paitsi asiakkaalta sekä sosiaalihuollon- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmistä. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

STOP-työryhmään ohjattavan asiakkaan tilanteessa tyypillistä on mm.:​ 

  • Runsas asiointi ensihoidon kanssa, sairaalapäivystyksessä ja/tai lyhyillä sairaalajaksoilla mm. ahdistuneisuuden, itsetuhoisuuden, päihteiden aiheuttamien intoksikaatioiden sekä somaattisten vaivojen vuoksi, joihin runsas päihdekäyttö oli myötävaikuttanut.​ 

  • Asumisen haasteet, esimerkiksi ongelmia tukiasumisen sääntöihin sopeutumisessa tai häätöuhka.​ 

  • Lääkityksen ongelmat, esimerkiksi ylimitoitetut annokset tai ylimitoitettu lääkehakuisuus ja/tai kyvyttömyys/haluttomuus huolehtia säännöllisestä lääkityksestä.​ 

  • Lukuisat laitoskatkot tai –kuntoutukset, jotka toistuvasti keskeytyvät tai joista saatu hyöty jää syystä tai toisesta vähäiseksi.​

  • Yleensä vaikeus kiinnittyä pidempiaikaisesti mihinkään hoito- ja/tai palvelusuhteeseen.​ 

Monialaista yhteistyötä on jo tehty laajasti, mutta asiakas ei koe saaneensa tarvitsemaansa apua - tilanne jatkuu hallitsemattomana. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamalli on ollut käytössä jo useita vuosia ja sitä on yhteiskehitetty kertyneiden kokemuksien perusteella. Toiminta edellyttää useiden ammattilaisten työresurssia asiakasohjaus ja työryhmätapaamisten osalta. STOP -työryhmän prosessin vaiheet on kuvattu syksyllä 2022 (ks. toimintamallin liitteet ).

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamallia arvioidaan asiakas- ja työntekijäkokemusten perusteella.   

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Malli on ollut jo käytössä asiakastyössä, kehittäminen jatkuu kertyvien kokemusten perusteella.

Ole yhteydessä kehittäjiin ajankohtaisesta tilanteesta.

Kansikuva
STOP- työryhmän mainoskuva

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis