Teknologian soveltuvuuden arviointi kotihoidon palveluohjauksessa

Ikäihmisen kotihoidon palvelutarpeita arvioitaessa asiakasohjaaja selvittää, kuinka asiakkaan palvelutarpeisiin voisi vastata teknologian avulla. Ikäihminen saa ohjausta kotona asumista tukevan teknologian hyödyntämiseen.   

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Teknologian soveltuvuuden arviointi kotihoidon palveluohjauksessa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ikäihmisen kotihoidon palvelutarpeita arvioitaessa asiakasohjaaja selvittää, kuinka asiakkaan palvelutarpeisiin voisi vastata teknologian avulla. Ikäihminen saa ohjausta kotona asumista tukevan teknologian hyödyntämiseen.   

 

Toteutuspaikka
PirKATI-hanke
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit
Kuva
Hyvinvointi ja teknologia - kotiin annettavien palvelujen palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus
Kuvateksti
Hyvinvointi ja teknologia - kotiin annettavien palvelujen palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus
Tiedosto
Hyvinvointi ja teknologia - kotiin annettavien palvelujen palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus
Dia1_0.JPG (79.81 KB)

Tekijä

Mari Kovanen

Luotu

29.06.2022

Viimeksi muokattu

28.04.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Toimintamallissa kuvataan kotiin annettavien palvelujen palvelutarpeen arvioinnin osana ikäihmisen teknologian tarpeen, hyödyntämisen ja soveltuvuuden arviointi. Tavoite on, että teknologia nähdään työkaluna ja teknologian hyödyntäminen todellisena vaihtoehtona tavanomaisille palveluille tai niiden rinnalle. Toimintamallin käyttöönotolla pyritään kohdentamaan ja tunnistamaan ne ikäihmiset, joille teknologiasta olisi hyötyä ja se todennäköisesti soveltuisi heille osaksi julkisia kotiin annettavia palveluja tai yksityisiä palveluratkaisuja.

1. Esitiedot

Työntekijä, asiakasohjaaja sote-ammattilainen

 • Tutustuu ennen kohtaamista ikäihmisen kotona asiakas- ja potilastietoihin.
 • Hyödyntää asiakasohjauksen sähköistä Una työkalua kokonaiskuvan luomisessa asiakkaan tilanteesta.

 2. Palvelutarpeen selvittäminen kohtaamisessa kotona

Ikäihminen

 • Kertoo, mihin kokee tarvitsevansa apua tai palvelua 
 • Kertoo, toimintakyvystään 
  • Osana tätä kertoo, miten käyttää arjessa teknologiaa

Läheinen

 • Kertoo näkemyksensä ikäihmisen palvelutarpeesta

Työntekijä, asiakasohjaaja sote-ammattilainen

 • Kohtaa ikäihmisen ja mahdollisen läheisen.

  • Kuuntelelee ja keskustelee.
  • Ei oleta: kysyy ja selvittää
 • Tekee havaintoja asumisympäristöstä suhteessa ikäihmisen toimintakykyyn.
 • Selvittää asiakkaan elämäntilanteen.
 • Selvittää alustavasi asiakkaan taloudellisen tilanteen
 • Kartoittaa asiakkaalla olevan kokemuksen teknologian käytöstä 
 • Selvittää asiakkaan kyvykkyyden teknologian käyttöön ja hyödyntämiseen

Teknologia tarpeen, hyödyntämisen ja soveltuvuuden arvioinnin välineet

 • Keskustelu, kuuntelu, kohtaaminen, havainnointi
 • RAI-osittaisarviointi

3. Palveluvaihtoehdot

Ikäihminen

 • Saa tietoa asiakasohjaajalta tietoa hänelle mahdollisesti sopivista palveluvaihtoehdoista.

  • Osana tätä saa tietoa, miten teknologiaa voitaisiin hyödyntää hänen arjessaan.
  • Miten teknologia voisi olla vaihtoehtona ikäihmisen tarvitsemille palveluille tai niiden rinnalle?

Läheinen

 • Saa tietoa ikäihmiselle mahdollisesti sopivista palveluvaihtoehdoista​​​​​​

Työntekijä, asiakasohjaaja sote-ammattilainen

 • Kertoo asiakkaalle vaihtoehdot palvelujen toteuttamiseen suhteessa asiakkaan palvelutarpeeseen ja taloudelliseen tilanteeseen.

  • Miten ikäihminen voi hyödyntää kotona olevaa teknologiaa arjessaan.
  • Kertoo yksityisen teknologian vaihtoehdoista
  • Kertoo teknologiasta kotona asumista tukevien palvelujen toteuttamiseen
   1. Mikäli palvelun myöntämisperusteet eivät näyttäisi täyttyvän eikä perustetta kotihoidon arviointijakson aloittamiselle ole, hän tiedottaa muista ikäihmiselle mahdollisista vaihtoehdoista.
   2. Palvelutarpeen arvioinnin perusteella teknologia olisi ensisijainen ratkaisu tai vaihtoehto kotiin annettavien palvelujen järjestämiseksi.
   3. Kertoo, miten osa kotihoidosta toteutetaan fyysisinä käynteinä ja osa teknologian avulla.
   4. Kertoo, että tarpeen olisivat kotihoidon fyysiset käynnit. Teknologian hyödyntäminen ei vaikuta soveltuvalta suhteessa ikäihmisen palvelutarpeeseen.

4. Päätöksenteko

 • Saamansa kohdennetun tiedon perusteella tekee ikäihminen tekee päätöksen, mitä palveluita hän haluaisi käyttää ja miten hän hyödyntää teknologiaa oman hyvinvointisa ylläpitämisessä. Tarvittaessa ikäihminen saa tukea päätöksentekoon. Läheinen voi tarjota tukea ikäihmisen päätöksentekoon, mutta ikäihminen päättää itse palveluistaan.
 • Asiakasohjaaja tiedottaa ja tarvittaessa tukee ikäihmistä päätöksenteossa. Asiakasohjaajalla on tietoa asiakkaan päätöksenteon tueksi:
  • Lyhyet esittelyvideot
  • Kotiin jätettävät esitteet
  • Mukana keskeistä teknologiaa kotihoidon toteuttamisen kannalta ( etähoiva - kuvapuhelin). Asiakasohjaaja voi esitellä sen toimintaa asiakkaalle.
  • Asiakasohjaaja kertoo, missä ja miten teknologialaitteiden esittelyyn on mahdollisuus (Laitetori mm.)

5. Asiakassuunnitelma ja palvelun järjestäminen

 • Ikäihminen ja tarvittaessa asiakkaan luvalla läheinen osallistuvat asiakasuunnitelman laadintaan. 
 • Asiakasohjaaja laatii asiakassuunnitelman, johon kirjataan: asiakkaan näkemys palvelutarpeestaan, läheisen näkemys ikäihmisen palvelutarpeesta ja palvelutarpeen arvioinnin tulos: mitä palveluita ja teknologiaa voitaisiin hyödyntää sekä ikäihmisen kanssa yhdessä sovitut asiat: 
  • Miten hän käyttää omaa teknologiaa jatkossa oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen?
  • Mitä teknologiaa hän hankkii yksityisesti?
  • Milloin ja miten teknologiaa hyödynnetään vaihtoehtona tavanomaisille kunnallisille palveluille tai niiden rinnalle?
  • Tuki teknologian käyttöön ja digiosallisuuden vahvistaminen: Mikä taho tukea antaa ja missä tapauksessa? 
   • Julkisissa kotiin annettavissa palveluissa käytettävä teknologiassa käyttötuki kotihoidosta.
   • Asiakkaan oman teknologian osalta tuki on sovittava teknologia kohtaisesti suhteessa asiakkaan toimintakykyyn: järjestön vapaaehtoiset, läheiset tai kotihoito.
 • Mikäli kotihoito aloitetaan, kerrotaan asiakkaalle kotihoidon arviointijaksosta sekä jatkuvasta palvelutarpeen arvioinnista. Kotiin annettavien palvelujen tulee vastata asiakkaan palvelutarvetta.
Toimintaympäristö **

KATI-toimintamalli (Kotona asumista tukeva teknologia ikääntyneille, VTT & THL 2020) kohdentuu julkisiin kotihoitopalveluihin ja kansalaisen tukemiseen itsenäisessä toimintakyvyn ylläpidossa. 

Pirkanmaan Tulevaisuuden sote-keskus kehittämisohjelman (PirSote) PirSOTE:n hankesuunnitelmassa ikäihmisten palveluiden kehittämistoimenpiteitä ovat mm. ympärivuorokautisten ja päivystyksellisten kotihoitopalvelujen
käyttöönottaminen Pirkanmaalla sekä etähoivan ja -hoidon palvelujen lisääminen kotihoidossa, kotiutusten yhteydessä, omaishoitoperheille ja muille etäpalveluja tarvitseville asiakasryhmille. PirKATI:ssa kehitetään toimintamalleja, joita hyödynnetään kotona tapahtuvassa hoidossa ja joilla arvioidaan niiden vaikuttavuutta PirSOTE:n tavoitteisiin pääsemiseksi.

Sosiaali-  ja terveysministeriön Hyvinvoinnin tekoäly ja robotiikka- ohjelman (HYTEAIRO) osa-alue on ikääntyneiden henkilöiden ja muiden tukea tarvitsevien itsenäisen kotona asumisen tukeminen edistyneiden teknologioiden keinoin. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Ikäihminen tullut asiakasohjauksen palvelutarpeen arvioon vaihtoehtoisia reittejä pitkin. 

 • Hänet on ohjattu sote-neuvontapalvelusta asiakasohjauksen kotiin annettavien palvelujen palvelutarpeen arviota varten.
 • Huoli-ilmoituksen perusteella tehdään sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arvio.
 • Sote-ammattilainen, jonka asiakkaana tai potilaana asiakas on ollut ottaa asiakkaan luvalla yhteyttä asiakasohjaukseen ja pyytää arvioimaan asiakkaan tilanteen kotiin annettavien palvelujen suhteen.

Palvelutarpeen arviointi toteutetaan asiakkaan tilanteen edellyttämällä tavalla, tarvittaessa moniammatisesti.

Palvelutarpeen arviointi toteutetaan asiakasohjauksen toimesta kohtaamisessa asiakkaan kotona hänen luvallaan.

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Tarjotaan asiakasohjaajille mahdollisuutta täydennyskoulutukseen sekä jatkuvaan osaamisen kehittämiseen: GerDigiGame ja Tredun hyvinvointiteknologia koulutus - teknologia lähettiläät asiakasohjauksen terveydenhuollon ammattilaisille.

Kehitetään RAI-osittaisarvion hyödyntämistä palvelutarpeen arvioinnissa: Teknologiatarpeiden tunnistaminen, jossa arjen osa-alueet ovat ryhmiteltyinä. Osana RAI-osittaisarviointia on teknologian käytön kysely. 

Asiakasohjaajalla on palveluohjausosaamista.  Hänen tulee asiakkaan tilanteen perusteella tarjota asiakkaalle yksilöllistä tietoa teknologian hyödyntämisen vaihtoehdoista

Asiakasohjaajalla on tulee olla tietoa sekä tiedonhakutaitoja teknologiavaihtoehdosta ja niiden hyödyntämisen vaatimuksista sekä edellytyksistä käyttäjälle. 

  • Etäkotihoidon teknologiat ja muut kotona asumista tukevien palvelujen teknologiat, yksityiset vaihtoehdot ja miten ikäihminen voi hyödyntää kotona olevaa teknologiaa? 

  • Hinta: vastaavaa palvelua voi saada teknologialla edullisemmin kuin kasvokkain; osa yksityisestä teknologiasta on kallista ja siten pienituloiselle ei saatavilla.

  Asiakasohjaajalla on tietoa ja esimerkkejä positiivisista asiakaskokemuksista teknologian käytössä.

  Asiakasohjaajalla tulee olla käytettävissään monikanavaista tietoa: tieto internetissä, valmiit esittelyvideot etäkotihoidon teknologioista hyvinvointialueen verkkosivuilla ja paperisia esitteitä

  Asiakasohjaajilla on osaamista ikäihmisen päätöksenteon tukemiseen tilanteen vaatiessa. Lisätietoa päätöksenteon tukemisesta: Muuttuvat vanhuspalvelut - THL

   

  Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

  Kotiin annettavien palvelujen palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus, teknologian hyödyntämisen ja soveltuvuuden arviointi sen osana, edellyttää ammattilaiselta ikäihmisen ja hänen läheisensä kohtaamista, keskustelua, tietoon perustuvaa yksilöllistä harkintaa ja tarvittaessa moniammatillista arviointia. 

  Toimintamalli on jo osittain käytössä Pirkanmaan hyvinvointialueella. Jotta toimintamallin käyttöönotto vahvistuisi koko hyvinvointialueella, tulee edelleen kehittää rakenteita, jotka tukevat toimintamallin toimivuuden ja käyttöönoton ehtoja.

   

  Vinkit toimintamallin soveltajille **

  Tutustu tästä edeltävän vaiheen toimintamalliin ikäihmisen teknologiatuetulla kotona asumisen asiakaspolulla:

  Tätä toimintamallia on hyödynnetty osana etäkotihoidon jatkuvan palvelutarpeen arvioinnin toimintamallia, johon pääset tutustumaan tästä:

  Kansikuva
  Kansikuva toimintamalliin

  Kehittämisen vaihe

  icon/launch Created with Sketch. Valmis