Työkyvyn tuen konsultaatiomalli, Työkykyverkosto, Keski-Pohjanmaan HVA (RRP, P4, I1)

Työkykyverkosto on moniammatillinen konsultaatioryhmä, joka tuottaa uusia näkökulmia ja suosituksia hyvinvointialueen asukkaille, jotka tarvitsevat monialaista konsultaatiota työ- ja toimintakyvyn sekä kuntoutustarpeen selvittelyn tueksi. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Työkyvyn tuen konsultaatiomalli, Työkykyverkosto, Keski-Pohjanmaan HVA (RRP, P4, I1)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkykyverkosto on moniammatillinen konsultaatioryhmä, joka tuottaa uusia näkökulmia ja suosituksia hyvinvointialueen asukkaille, jotka tarvitsevat monialaista konsultaatiota työ- ja toimintakyvyn sekä kuntoutustarpeen selvittelyn tueksi. 

Toteutuspaikka
Keskipohjanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Katja Lahtonen

Luotu

01.02.2024

Viimeksi muokattu

10.07.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite koostuu Keski-Pohjanmaan maakunnan kahdeksasta kunnasta: Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli ja alueen yhteenlaskettu väestöpohja on noin 68 000 henkilöä. Hyvinvointialueen tehtävänä on järjestää yhdenvertaiset julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.  Soiten toiminnan ja kehittämisen keskiössä on Ihminen, inhimillisyys sekä innovatiivisuus. 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella on aloitettu jo aiemmin Työkyvyn tuen tiimin toimintamallin suunnittelu yhteistyössä KP Työkykyhankkeen kanssa.  Työkyvyn tuen tiimin (Työkykyverkosto) toiminta käynnistyi suunnitteluvaiheen jälkeen elokuussa 2022, mutta mallia on ollut tarve edelleen kehittää, jotta sen toiminta vastaa tarpeeseen ja että tiimin käsiteltäväksi ohjautuisivat ne asiakastilanteet, joissa tavanomaiset reitit ja yhteistyö eivät ole riittäviä. Työkykyverkoston toiminta kiinnittyy hyvinvointialueen seuraaviin strategisiin painopisteisiin: ennakoivat, yhdenvertaiset ja sujuvat palveluketjut ihmisen tukena arjessa, vahvat peruspalvelut ja päivystävä keskussairaala alueella, vaikuttavuutta hyvällä johtamisella sekä inhimillisesti ja taloudellisesti kestävillä ratkaisuilla, sekä yhteistyöllä hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta Keski-Pohjanmaalla. 

 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Työkykyverkoston kohderyhmä on Keski-Pohjanmaan työikäiset osatyökykyiset kuntalaiset, joilla on moninaisia työkyvyn haasteita ja joiden kokonaistilanne on pitkittynyt tai jumiutunut. Työkykyverkoston toiminta kohdistuu niihin asiakkaisiin, joiden tilanteessa peruspalveluissa on jo käynnistetty eri viranomaisten välistä yhteistyötä, mutta tilanteeseen ei ole löytynyt ratkaisua ja joiden kuntoutustarpeita pitäisi arvioida yhteisesti eri viranomaisten ja kuntoutuspalvelujen järjestäjien kanssa. Kohderyhmää ovat keskeisesti ne asiakkaat, joilla on sosiaalipalvelujen, mielenterveys- ja päihdepalveluiden tuen tarvetta sekä ne asiakkaat, joilla on samanaikaisesti useiden eri sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä. 

Työkykyverkoston kohderyhmänä on myös asiakas- ja potilastyössä toimivat  ammattilaiset,  joille  Työkykyverkoston konsultaatio tarjoaa ammatillista tukea osatyökyisen asiakkaan kanssa työskentelyyn silloin kun tuen tarve on moninainen. 

Työkykyverkostoon on valittu osa-työkykyisten parissa asiakastyötä tehneitä ammattilaisia.  Asiakasymmärrys kohderyhmästä on kertynyt monipuolisen työkokemuksen ja koulutuksien myötä. Työkykyverkoston konsultaatiossa asiakkaiden tilanteita tarkastellaan yhdessä laajasti ja moniammatillisesti, tämä kerryttää edelleen ammattilaisten asiakasymmärrystä kokonaisvaltaisemmin kohderyhmän erityispiirteistä ja tarpeista. Moniammatillinen konsultaatio kerryttää myös ammattilaisten laaja-alaista osaamista työ- ja toimintakykyä selvittävistä, tukevista ja kuntouttavista palveluista. Asiakasymmärrystä on lisännyt myös Työkykyverkoston vakituisten toimijoiden yhdessä tekemä kartoitus   vuonna 2023 Työkykyverkoston konsultaatiossa olleiden asiakkaiden konsultaation suositusten toteutumisesta. (Liitteenä Kuvio 2023 Konsultaation suositusten toteutuminen) 

Asiakkaita on osallistettu oman nykytilan ja tutkimus- ja kuntoutushistorian kuvaamisessa,  tämänhetkisen jäljellä olevan työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa, omien vahvuuksien ja voimavarojen, sekä tulevaisuuden suunnitelmien hahmottelemisessa. Asiakkaan henkilölähtöiset tavoitteet, toiveet ja motivaatio ovat Työkykyverkoston konsultaation suositusten perustana. Asiakkaita osallistetaan ja tuetaan myös konsultaation suositusten toteuttamisessa Työkykyverkoston jälkeen.   

Syksyllä 2024 toteutetaan vuonna 2023 Työkykyverkoston konsultaatiossa olleille asiakkaille palautekysely.  

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä