Työkyky käyttöön -hanke on osa STM:n rahoittamaa Työkykyohjelmaa, ossa kunnat ja kuntayhtymät toteuttavat kehittämishankkeita. Hankkeissa kehitetään työkyvyn tukea osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta sekä lisätään tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä sosiaalihuollon asiakkaiden työllistymisen tukena.

Työkyky käyttöön- hanke toteutetaan Rovaniemellä ja Kemijärvellä. Hankkeessa kehitetään tTyökyvyn tuen tiimiä Tulevaisuuden SOTE-keskukseen sekä toteutetaan IPS mallin mukaista tuettua työhönvalmennusta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Työkyky käyttöön
Lyhyt kuvaus

Työkyky käyttöön -hanke on osa STM:n rahoittamaa Työkykyohjelmaa, ossa kunnat ja kuntayhtymät toteuttavat kehittämishankkeita. Hankkeissa kehitetään työkyvyn tukea osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta sekä lisätään tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä sosiaalihuollon asiakkaiden työllistymisen tukena.

Työkyky käyttöön- hanke toteutetaan Rovaniemellä ja Kemijärvellä. Hankkeessa kehitetään tTyökyvyn tuen tiimiä Tulevaisuuden SOTE-keskukseen sekä toteutetaan IPS mallin mukaista tuettua työhönvalmennusta.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on edistää palveluverkoston kykyä tunnistaa osatyökykyisten tuen tarpeita ja niihin vastaamisen tapoja ja tätä kautta vahvistaa osatyökykyisten työhön pääsyä.

  • Vahvistaa voimavara- ja osaamiskeskeistä ajattelua
  • Hankkeen avulla pyritään edistämään osatyökykyisten työhön pääsyä  ja yhteiskunnallista osallisuutta.
  • Lisäksi tuotetaan tietoa osatyökykyisten tarpeista palveluiden ja  etuuksien yhteensovittamiseksi sekä lainsäädännön kehittämisen tueksi. 
Toimiaika

Työkyky käyttöön -hankkeen toimikausi on 2021-2022. Hanke on käynnissä.

Toimijat

Kaikissa hankkeen toimenpiteissä ja kehittämistyössä näkökulmana on yhteiskehittäminen, jolla tarkoitetaan sekä palvelujen käyttäjien mukaan ottamista palvelujen ja toimintojen suunnitteluun, toteutukseen sekä arviointiin sekä koko toimijaverkoston sitoutumista yhteiseen kehittämiseen.

Toimijoina : Työllisyyspalvelut, TYP, Kela, järjestöt, TE-hallinto, sosiaalihuolto, terveydenhuolto, työnanatajat/yritykset

Hanke linkittyy Työllisyyden kuntakokeiluun, Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeeseen

Yhteistyötä tehdään eri verkostoissa sekä Työkykyohjelmaan kuuluvien hankkeiden ja paikallisten hankkeiden kanssa.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Pia-Leena Salo
Yhteyshenkilön organisaatio
Rovaniemen kaupunki
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
pia-leena.salo@rovaniemi.fi

Tekijä

Pia-Leena Salo

Luotu

09.09.2021

Viimeksi muokattu

09.09.2021
Päämäärä ja päätavoite

Työkyky käyttöön -hankkeen päätavoitteet: 

1. Edistetään palveluverkoston kykyä tunnistaa osatyökykyisten työkyvyn tuen tarpeita ja niihin vastaamisen tapoja. 

2. Vahvistetaan osatyökykyisten työ- ja toimintakykyä. Näkökulmana osatyökykyisen omat voimavarat ja työllistymisen mahdollisuudet muuttuneessa työelämässä.

3. Edistetään osatyökykyisten työhön pääsyä ja yhteiskunnallista osallisuutta

4. Tuotetaan tietoa osatyökykyisten tarpeista palveluiden ja etuuksien yhteensovittamiseksi sekä lainsäädännön kehittämisen tueksi

 

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

TULOKSET: 

- on perustettu alueellinen osatyökykyisten asiantuntijaryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti ja on sitoutunut yhteiseen toimintaan ja tiedolla johtamiseen osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi 

- toimijaverkoston jäsenet osallistuvat yhteisiin tapaamisiin ja koulutuksiin osatyökykyisten teemaan liittyen 

- toiminnallisia työkyvyn arviointijaksoja on tuotettu osaksi työkyvyn arvioinnin kokonaisuutta ja niiden alustat ovat monipuolistuneet 

- työkyvyn tueksi kuntiin on rakentunut moniammatilliset tiimit, joissa hyödynnetään eri toimijoiden osaamista asiakkaiden tarpeiden mukaisesti 

- asiakasvastaavamalli on käytössä kunnissa 

- on selvitetty mitä mittareita on jo käytössä työ- ja toimintakyvyn vahvistumisen mittaamiseen ja miten soveltuvat ko. as.ryhmälle. On valittu mittarit, joista kerätään tietoa ja jotka ovat kaikilla käytössä 

- tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen vaikuttavuudesta on saatu tietoa ja saatua tietoa hyödynnetään kehittämistyössä 

- hankkeen kautta muodostuu arviointitietoa palveluiden ja toimenpiteiden vaikuttavuudesta sekä tietoa tarvittavista lainsäädännöllisistä muutoksista osatyökykyisten palveluiden ja etuuksien yhteensovittamiseksi 

TUOTOKSET

- rakentuu kirjallinen yhteenveto ja tilannekatsaus osatyökykyisten määrästä ja palvelutarpeista kunnittain. Tässä hyödynnetään myös jo olemassa olevia tilastoja, materiaaleja ja selvityksiä 

- työkokeilun palautteen antamisen välineet ovat kehittyneet (sähköiset välineet) ja työkokeilun järjestäjien osaaminen palautteen antamisessa ja arvioinnissa on kehittynyt (muun muassa kunnan yksiköissä, kolmannen sektorin työympäristöt)

- osatyökykyisten palvelujärjestelmässä roolit, vastuut ja työnjako on selkiytynyt eri toimijoiden välillä ja yhteistyö tiivistynyt 

- työnantajat ja työyhteisöt ovat saaneet tietoa ja kokemuksia osatyökykyisten työllistämisestä 

- osatyökykyisille sopivat osaamisen kehittämisen palvelut on kuvattu ja otettu käyttöön 

VAIKUTUKSET

- osatyökykyisten palvelutarpeet tunnistetaan paremmin ja yhä aiemmassa vaiheessa (myös ennaltaehkäisevä työ ja näkökulma on kehittynyt) 

- voimavarakeskeinen ajattelu- ja työskentelytapa on juurtunut toimijaverkostoon - työkyvyttömyyden riskit tunnistetaan yhä aikaisemmassa vaiheessa ja työn painopiste siirtyy korjaavasta työstä ennaltaehkäisyyn 

- asiakas saa tarvitsemansa työkyvyn ja työllistymisen tuen palvelut 

- osatyökykyisten työllistyminen avoimille työmarkkinoille on lisääntynyt lähtötilanteesta

- asiakkaat ovat osallisia palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä sekä niiden vaikuttavuuden arvioinnissa 

Aihealueet

Työkyky Osatyökykyisyys Työllisyys Palvelukokonaisuudet ja -ketjut Monialaisuus

Ilmiöt

Arvojen muutokset Osallistuva yksilö Työn ja työttömyyden murros