Työkyky käyttöön -hanke on osa STM:n rahoittamaa Työkykyohjelmaa, jossa kunnat ja kuntayhtymät toteuttavat kehittämishankkeita. Hankkeissa kehitetään työkyvyn tukea osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta sekä lisätään tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä sosiaalihuollon asiakkaiden työllistymisen tukena.

Työkyky käyttöön- hanke toteutetaan Rovaniemellä. Hankkeessa kehitetään työkyvyn tuen palvelukokonaisuutta ja työkyvyn tuen tiimiä Tulevaisuuden SOTE-keskukseen sekä toteutetaan laatukriteereihin perustuvaa tuettua työhönvalmennusta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Työkyky käyttöön
Lyhyt kuvaus

Työkyky käyttöön -hanke on osa STM:n rahoittamaa Työkykyohjelmaa, jossa kunnat ja kuntayhtymät toteuttavat kehittämishankkeita. Hankkeissa kehitetään työkyvyn tukea osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta sekä lisätään tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä sosiaalihuollon asiakkaiden työllistymisen tukena.

Työkyky käyttöön- hanke toteutetaan Rovaniemellä. Hankkeessa kehitetään työkyvyn tuen palvelukokonaisuutta ja työkyvyn tuen tiimiä Tulevaisuuden SOTE-keskukseen sekä toteutetaan laatukriteereihin perustuvaa tuettua työhönvalmennusta.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on edistää palveluverkoston kykyä tunnistaa osatyökykyisten tuen tarpeita ja niihin vastaamisen tapoja ja tätä kautta vahvistaa osatyökykyisten työhön pääsyä.

  • Vahvistaa voimavara- ja osaamiskeskeistä ajattelua
  • Pyritään edistämään osatyökykyisten työhön pääsyä  ja yhteiskunnallista osallisuutta.
  • Lisäksi tuotetaan tietoa osatyökykyisten tarpeista palveluiden ja  etuuksien yhteensovittamiseksi sekä lainsäädännön kehittämisen tueksi. 
Toimiaika

Työkyky käyttöön -hankkeen toimikausi on 2021-2022. Hanke on käynnissä ja päättyy joulukuussa 2022.

Toimijat

Kaikissa hankkeen toimenpiteissä ja kehittämistyössä näkökulmana on yhteiskehittäminen, jolla tarkoitetaan sekä palvelujen käyttäjien mukaan ottamista palvelujen ja toimintojen suunnitteluun, toteutukseen sekä arviointiin sekä koko toimijaverkoston sitoutumista yhteiseen kehittämiseen.

Toimijoina : Työllisyyspalvelut, TYP, Kela, järjestöt, TE-hallinto, sosiaalihuolto, terveydenhuolto, työnanatajat/yritykset

Hanke linkittyy Työllisyyden kuntakokeiluun, Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeeseen

Yhteistyötä tehdään eri verkostoissa sekä Työkykyohjelmaan kuuluvien hankkeiden ja paikallisten hankkeiden kanssa.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Pia-Leena Salo
Yhteyshenkilön organisaatio
Rovaniemen kaupunki
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
pia-leena.salo@rovaniemi.fi

Tekijä

Pia-Leena Salo

Luotu

09.09.2021

Viimeksi muokattu

29.11.2022
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Rovaniemellä on käynnissä työllisyyden edistämisen kuntakokeilu, jolla kunnat valmistautuvat vuonna 2024 tapahtuvaan TE-palveluiden siirtoon kunnille. Kokeiluun siirtyneessä asiakaskohderyhmässä korostuvat työkyvyn tuen tarpeet sekä osatyökykyisyys. Tuleva sote-uudistus vie sosiaali- ja terveyspalvelut laajemman hyvinvointialueen järjestettäväksi ja vastaavasti TE palvelut siirtyvät valtionhallinnosta kuntien järjestämisvastuulle. Tulevassa uudistuksessa on erittäin tärkeää rakentaa toimivat yhteistyö- ja asiakasohjausmallit hyvinvointialueen ja kunnan välille. 

Osaavan työvoiman saatavuuden haasteet ovat nousseet vahvasti esille viime vuosina. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi tarvitaan työvoimareservin työkyvyn vahvistamista ja osatyökykyisten työnhakijoiden työllistymistä tukevia toimia. Yritykset kärsivät yhä enenevässä määrin rekrytointiongelmista eikä tällaisessa tilanteessa tule jättää yhtäkään asiakaskohderyhmää huomioimatta työvoiman tarjonnassa.

Haasteena on osatyökykyisten tarpeiden tunnistaminen ja oikean tuen tarjoaminen palvelujärjestelmässä. Tarpeet tulisi tunnistaa ajoissa ja monialaisella verkostoyhteistyöllä  pystytään tukemaan osatyökykyisten työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Onnistuakseen tarvitaan asennemuutosta  sairauslähtöisestä työkvyttömyyden tarkastelusta voimavaralähtöiseen täsmätyökykyisyyteen.

Päämäärä ja päätavoite

Työkyky käyttöön -hankkeen päätavoitteet: 

1. Edistetään palveluverkoston kykyä tunnistaa osatyökykyisten työkyvyn tuen tarpeita ja niihin vastaamisen tapoja. 

2. Vahvistetaan osatyökykyisten työ- ja toimintakykyä. Näkökulmana osatyökykyisen omat voimavarat ja työllistymisen mahdollisuudet muuttuneessa työelämässä.

3. Edistetään osatyökykyisten työhön pääsyä ja yhteiskunnallista osallisuutta

4. Tuotetaan tietoa osatyökykyisten tarpeista palveluiden ja etuuksien yhteensovittamiseksi sekä lainsäädännön kehittämisen tueksi

 

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

TULOKSET: 

- on perustettu alueellinen osatyökykyisten asiantuntijaryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti ja on sitoutunut yhteiseen toimintaan ja tiedolla johtamiseen osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi 

- toimijaverkoston jäsenet osallistuvat yhteisiin tapaamisiin ja koulutuksiin osatyökykyisten teemaan liittyen 

- työkyvyn tueksi on rakentunut moniammatillinen tiimi, joissa hyödynnetään eri toimijoiden osaamista asiakkaiden tarpeiden mukaisesti 

- asiakasvastaavamalli on käytössä 

- on selvitetty mitä mittareita on jo käytössä työ- ja toimintakyvyn vahvistumisen mittaamiseen ja miten soveltuvat ko. as.ryhmälle. On valittu mittarit, joista kerätään tietoa ja jotka ovat kaikilla käytössä 

- tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen vaikuttavuudesta on saatu tietoa, jota hyödynnetään kehittämistyössä 

- Vaikuttavuusmallinnoksen kautta muodostuu arviointitietoa palveluiden ja toimenpiteiden vaikuttavuudesta sekä tietoa tarvittavista lainsäädännöllisistä muutoksista osatyökykyisten palveluiden ja etuuksien yhteensovittamiseksi 

TUOTOKSET

- rakentuu tilannekatsaus osatyökykyisten määrästä ja palvelutarpeista. Tässä hyödynnetään vaikuttavuusmallinnosta

- osatyökykyisten palvelujärjestelmässä roolit, vastuut ja työnjako on selkiytynyt eri toimijoiden välillä ja yhteistyö tiivistynyt 

- työnantajat ja työyhteisöt ovat saaneet tietoa ja kokemuksia osatyökykyisten työllistämisestä 

- osatyökykyisille sopivat osaamisen kehittämisen palvelut on kuvattu ja otettu käyttöön 

VAIKUTUKSET

- osatyökykyisten palvelutarpeet tunnistetaan paremmin ja yhä aiemmassa vaiheessa 

- voimavarakeskeinen ajattelu- ja työskentelytapa on juurtunut toimijaverkostoon

- työkyvyttömyyden riskit tunnistetaan yhä aikaisemmassa vaiheessa ja työn painopiste siirtyy korjaavasta työstä ennaltaehkäisyyn 

- asiakas saa tarvitsemansa työkyvyn ja työllistymisen tuen palvelut 

- osatyökykyisten työllistyminen avoimille työmarkkinoille on lisääntynyt lähtötilanteesta

- asiakkaat ovat osallisia palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä sekä niiden vaikuttavuuden arvioinnissa 

Tuotokset ja tulokset

Tuotokset, tulokset ja hankkeesn arviointi on esitelty hankkeen loppuraportissa.

Loppuraportti sekä diasarja löytyy liitetiedostoista.

Vaikutukset ja vaikuttavuus

Laatukriteereihin perustuvan tuetun työhönvalmennuksen vaikuttavuutta ja taloudellisia hyötyjä on esitelty Kuntaliiton Ideapankissa. Linkki löytyy alta.

Liitetiedostot ja linkit