Lääkkeen käyttäjän osallisuus varmistaa lääkehoidon onnistumisen

Työryhmä edistää lääkkeen käyttäjien järkevän lääkehoidon toteutumista esimerkiksi luotettavan lääkeinformaation avulla, huomioiden vähemmistöt ja erityisryhmät. Työn taustalla on Lääkkeen käyttäjä lääkeinformaation keskiöön – Kansallinen lääkeinformaatiostrategia 2021–2026.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Työryhmä edistää seuraavia toimenpiteitä:

  • Selvitämme, mikä on erityisryhmien ja Suomen vieraskielisten vähemmistöjen mahdollisuus saavuttaa olemassa olevaa, luotettavaa lääkeinformaatiota ja vastaamme näihin erityistarpeisiin, esimerkiksi selkokielistä materiaalia laatimalla.
  • Laadimme selkokielisen tiivistelmän ”Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon” -oppaasta, käännätämme sen usealle kielelle ja levitämme sitä aktiivisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden hyödynnettäväksi ja jaettavaksi lääkkeiden käyttäjille.
  • Jatkamme luotettavan lääkeinformaation jakamista lääkkeiden käyttäjille Tunne lääkkeesi -Facebook sivun kautta ja lisäämme sivuston tunnettuutta lääkkeiden käyttäjien keskuudessa.
  • Lisäämme lasten ja nuorten lääkekasvatusta esimerkiksi kouluissa ja varuskunnissa, joissa ikäluokka on hyvin edustettuna.
  • Jatkamme järkevän lääkehoidon edistämistä vuosittain viikolla 11 esimerkiksi eri kohderyhmille järjestettävien tilaisuuksien avulla.
  • Viestimme olemassa olevien, luotettavien lääketiedon lähteiden ja työkalujen hyödyntämisestä käytännössä.
  • Selvitämme ja otamme käyttöön digitalisaation mahdollistamia uusia kanavia ja toimintatapoja, joiden avulla voimme edistää lääkkeiden järkevää käyttöä.
  • Laadimme suomenkielisen adherenssi (hoitoon sitoutuminen) -lomakkeen sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön hyödyntäen joko ulkomaalaisia työkaluja tai laatimalla täysin uuden lomakkeen.
Toteutussuunnitelma

Työryhmän toimintasuunnitelma toimikaudelle 2021-2023

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Työryhmän jäsenet (ja varajäsenet) toimikaudella 2021–2026:

Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus, Tarja Pajunen, puheenjohtaja

HUS, SKFY, Katriina Tarkiainen, varapuheenjohtaja

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Katja Knuuti, sihteeri

Suomen Sydänliitto ry, Mari Blek-Vehkaluoto, varasihteeri

Boehringer Ingelheim Ky, Kirsi Tolonen (Tiina Eramo)

Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry, Johanna Norjamäki

Fimea, Päivi Kiviranta

Hengitysliitto ry, Mervi Puolanne (Marika Kiikala-Siuko)

HUS Apteekki, Kirsi Kvarnström

Itä-Suomen yliopisto, Hanna Kauppinen (Piia Siitonen)

Lääketeollisuus ry, Laura Labart

Mielenterveyden keskusliitto ry, Olavi Sydänmaalakka (Oskari Korhonen)

Munuais- ja maksaliitto, Anna-Greta Tiira

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, sairaala-apteekki, Terhi Toivo

Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ry, Kaisa Haapanen

Suomen Diabetesliitto ry, Laura Tuominen-Lozic

Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt ry, Emilia Poikonen (Ella Kälvälä)

Suomen Kilpirauhasliitto ry, Merja Kaivolainen

Suomen Luustoliitto ry, Päivi Mazzei

Suomen Lääkäriliitto, Matilda Kaipainen

Suomen Potilasliitto ry, Paavo Koistinen

Syöpäjärjestöt, Taina Häkkinen

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Työryhmän kokousmuistiot toimikaudelta 2021–2023:

1/2021 Järjestäytymiskokous 4.2.2021

2/2021 Kokous 26.3.2021

3/2021 Kokous 10.6.2021