Ennakoiva tuki kotona asumista tukevan teknologian hyödyntämiseen

Ammattilaiset antavat iäkkäille ja heidän läheisilleen tietoa teknologian omatoimisesta hyödyntämisestä ja motivoivat heitä tarkoituksenmukaisen teknologian käyttöön. Iäkkäitä tuetaan ylläpitämään toimintakykyään teknologian avulla.   

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Ennakoiva tuki kotona asumista tukevan teknologian hyödyntämiseen
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ammattilaiset antavat iäkkäille ja heidän läheisilleen tietoa teknologian omatoimisesta hyödyntämisestä ja motivoivat heitä tarkoituksenmukaisen teknologian käyttöön. Iäkkäitä tuetaan ylläpitämään toimintakykyään teknologian avulla.   

 

Toteutuspaikka
PirKATI-hanke
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit
Kuva
Hyvinvointi ja teknologia - ennakoiva tuki ja motivointi ikäihmiselle teknologian hyödyntämiseen
Kuvateksti
Hyvinvointi ja teknologia - ennakoiva tuki ja motivointi ikäihmiselle teknologian hyödyntämiseen

Tekijä

Mari Kovanen

Luotu

27.12.2021

Viimeksi muokattu

28.04.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Toimintamallissa on kuvattu ikäihmisen toimintakyvyn omatoiminen ylläpito teknologiaa hyödyntäen: proaktiivinen tuki ja motivointi teknologian hyödyntämiseen.

Toimintamalli on kuvattu seuraavista näkökulmista:

 • Ikäihminen

  • Saa tietoa ja motivointia monikanavaisesti teknologian teknologian hyödyntämisestä toimintakyvyn omatoimisessa ylläpidossa.
 • Omaishoitoperhe
  • Omaishoitaja saa tietoa teknologian hyödyntämisestä oman ja läheisensä toimintakyvyn omatoimisessa ylläpidossa.
 • Työntekijä, joka on terveyden tai sosiaalihuollon ammattihenkilö
  • Toimija, joka saa ja antaa tietoa ikäihmiselle. 
 • Teknologiaan liittyvä tieto
 • Teknologiat, jotka ovat tässä asiakaspolun vaiheessa tarkoituksenmukaisia
Toimintaympäristö **

KATI-toimintamalli (Kotona asumista tukeva teknologia ikääntyneille, VTT & THL 2020) kohdentuu julkisiin kotihoitopalveluihin ja kansalaisen tukemiseen itsenäisessä toimintakyvyn ylläpidossa. 

Pirkanmaan Tulevaisuuden sote-keskus kehittämisohjelman (PirSote) PirSOTE:n hankesuunnitelmassa ikäihmisten palveluiden kehittämistoimenpiteitä ovat mm. ympärivuorokautisten ja päivystyksellisten kotihoitopalvelujen
käyttöönottaminen Pirkanmaalla sekä etähoivan ja -hoidon palvelujen lisääminen kotihoidossa, kotiutusten yhteydessä, omaishoitoperheille ja muille etäpalveluja tarvitseville asiakasryhmille. PirKATI:ssa kehitetään toimintamalleja, joita hyödynnetään kotona tapahtuvassa hoidossa ja joilla arvioidaan niiden vaikuttavuutta PirSOTE:n tavoitteisiin pääsemiseksi.

Sosiaali-  ja terveysministeriön Hyvinvoinnin tekoäly ja robotiikka- ohjelman (HYTEAIRO) osa-alue on ikääntyneiden henkilöiden ja muiden tukea tarvitsevien itsenäisen kotona asumisen tukeminen edistyneiden teknologioiden keinoin. 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Ikäihminen ei ole vielä kotihoidon asiakas eikä hän ole hakenut kotiin annettavia palveluja. Hänellä ei ole vielä kotihoidon palvelutarvetta. Hän ei vielä tarvitse säännöllisesti sosiaali- tai terveyspalveluja. Asiointi sosiaali- tai terveydenhuollossa on satunnaista. 

Ikäihmisen lisäksi toimintamalli kuvataan myös omaishoitoperheen näkökulmasta.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
 • Ikäihminen

  • Saa tietoa ja motivointia monikanavaisesti teknologian teknologian hyödyntämisestä toimintakyvyn omatoimisessa ylläpidossa.

   1. Markkinoinnin keinot yleiseen tiedottamiseen teknologian hyödyntämisestä ikääntyvän arjessa.
   2. Pirkanmaan yhteinen hyvinvointi ja teknologia esite ikäihmisille paperisena ja sähköisenä. Ikäihminen saa esitteen ja tiedon satunnaisen sote-pisteessä asioinnin yhteydessä.
   3. Ikäihmisille suunnatussa tapahtumassa, jossa on esittelyssä teknologiaa, jota voi hyödyntää oman hyvinvoinnin ylläpitämisessä
   4. Kohdennettua tietoa kohtaamisessa sote-ammattilaisen kanssa satunnaisella vastaanottokäynnillä

 

 • Omaishoitoperhe

  • Omaishoitaja saa tietoa teknologian hyödyntämisestä oman ja läheisensä toimintakyvyn omatoimisessa ylläpidossa

   1. Markkinoinnin keinot
   2. Pirkanmaan yhteinen hyvinvointi ja teknologia esite ikäihmisille paperisena ja sähköisenä. Omaishoitaja on ikäihmisen tukihenkilönä asioinnissa. Omaishoitaja saa esitteen ja tiedon satunnaisen sote-pisteessä asioinnin yhteydessä.
   3. Omaishoitaja on saanut tiedon tilaisuudesta, jossa voi saada tietoa ja ohjausta teknologian hyödyntämiseen omaan ja läheiseni hyvinvointiin ja kotona asumisen tueksi.
   4. Ikäihmisen asiointiaika sote-pisteessä, omaishoitaja on mukana saattajana. Omaishoitaja saa kohdennettua tietoa teknologian käytön hyödyntämisestä omassa tai läheisensä hyvinvoinnin omatoimisessa ylläpitämisessä.

 

 • Työntekijä, joka on neuvonnan ammattilainen tai terveyden- ja sosiaalihuollon ammattihenkilö

  • Toimija, joka saa itse ja antaa tietoa ikäihmiselle.  

   1. Antaa ikäihmiselle satunnaisten vastaanottokäyntien yhteydessä yleistä tietoa teknologioista, jota hän voisi arjessaan hyödyntää
   2. Antaa yleistä tietoa yleistä tietoa ja ohjausta teknologian hyödyntämiseen ikäihmisille suunnatussa tapahtumassa.
   3. Ohjaa vastaanottokäynnillä mittalaitteiden ja sovellusten käyttöön. 

 

 • Teknologiaan liittyvä tieto

  1.  Markkinointi teknologian hyödyntämisestä toimintakyvyn omatoimisessa yllläpitämisessä.

   • Sanoma- ja järjestölehdet, sosiaalinen media, videot, blogit
  2. Pirkanmaan yhteinen esite teknologiaratkaisuista sähköisenä ja kirjallisena.
  3. Teknologian teemaviikot, teknologian testauspäivät Kotitorilla, lähitoreilla ja hyvinvointikeskuksissa, senioreiden kokoontumispaikoissa ja yhteisöissä. 
   • Yhteystietoja, joista teknologiaa, tietoa ja tukea on saatavissa jatkossa. Tilaisuudessa osallistujat voivat verkostoitua keskenään
  4. Työntekijän koulutus ja mahdolliset lisäkoulutus tarpeet ikäihmiselle vastaanotto käynnillä kohdennettuun tietoon teknologian ohjaamiseen
   • Ohjaaminen omatietovarannon hyödyntämiseen hyvinvointitiedon keräämisessä
 • Teknologia
  1. Hyvinvointiteknologia vaihtoehtoja Pirkanmaan Kotitorin sähköisessä palveluhaussa
  2. Kohdennettua tietoa kohtaamisessa ammattilaisen kanssa satunnaisella vastaanottokäynnillä. 
   • Hyvinvointiteknologia
   • Lääkinnälliset mittalaitteet hyvinvointitiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen arjessa
   • Sovellukset
   • Kulttuuri ja liikunta: linkkivinkit, eLähitori
  3. Teknologian teemaviikot, teknologian testauspäivät järjestetään säännöllisesti yhteistyössä ikäihmisten ennaltaehkäisevien palvelujen, oppilaitosten ja kolmannen sektorin kanssa
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Ikäihmisten ja ammattilaisten tietoisuutta hyvinvointiteknologiasta, sovelluksista ja palveluratkaisuista sekä keinoista tukea digiosallisuutta on lisätty Pirkanmaalla toteuttamalla  "Turvaa- ja terveyttä - Teknologiat ikääntymisen tukena" -esite, jota on levitetty laajasti Pirkanmaalla sekä sähköisessä muodossa että paperijulkaisuna. 

Lähitorien, kolmannen sektorin ja Pirkanmaan Kotitorin Laitetorin yhteistyö on tiivistynyt Laitelaukku toimintamallin kautta. Sekä sekä lähitorien asiakkaiden että henkilökunnan tietoisuus vertaisopastajien toteuttamasta teknologian käytön opastuksesta on lisääntynyt. 

Sekä ATK Seniorit Mukanetti ry:n vertaisohjaajat että lähitorien koordinaattorit ovat vierailleet Pirkanmaan Kotitorin Laitetorilla tutustumassa teknologiaan ja apuvälineisiin osana Laitelaukun perehdytyksiä. Lisäksi lähitorien henkilökuntaa on vähäisiä määriä osallistunut Tredun hyvinvointiteknologian hoitotyön ammattilaisille suunnattuun täydennyskoulutukseen. 

Toimintamalli otetaan käyttöön Pirkanmaan hyvinvointialueella vuoden 2023 aikana osana ikäihmisten palvelulinjan ennaltaehkäiseviä palveluja.

Laitelaukun asiakaskokemukset kooste

Laitelaukku perehdytyksen kokemukset

Laitelaukun asiakaskokemukset Pirkanmaan lähitoreilla

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Tietoa ikäihmisille ja läheisille voisi tuottaa ennakoivasti voisi jatkossa myös Omaolon palveluarvion kautta.  Luodaan esimerkiksi hyvinvointi ja ikääntyminen palveluarvio. Tässä Omaolo palveluarvion tekevän henkilön vastausten perusteella tulisi tilanteen mukaan ehdotus, miten teknologia voisi tukea ikäihmisen kotona asumista. Syksyllä 2022 edellä mainittu palveluarvio ei ole vielä Omaolossa mahdollinen.

Tutustu tästä toimintamalleihin ja materiaaleihin, jotka ovat osa ennakoivaa tukea ja motivointia ikäihmiselle teknologian hyödyntämiseen toimintakyvyn omatoimisessa ylläpidossa: 

Tutustu tästä ikäihmisen teknologiatuetun kotona asumisen asiakaspolun seuraavan vaiheen toimintamalliin:

Kansikuva
Hyvinvointi ja teknologia - ennakoiva tuki ja motivointi ikäihmiselle teknologian hyödyntämiseen

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis