Malli kuvaa kokemustoiminnan yhteistyötä järjestön, kokemustoimijan ja kokemustoimijan tilaajan välillä. Mallin tarkoituksena on selventää kunkin toimijan roolia ja vastuuta järjestölähtöisessä kokemustoiminnassa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kokemustoimintamalli Pohjois-Pohjanmaa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Malli kuvaa kokemustoiminnan yhteistyötä järjestön, kokemustoimijan ja kokemustoimijan tilaajan välillä. Mallin tarkoituksena on selventää kunkin toimijan roolia ja vastuuta järjestölähtöisessä kokemustoiminnassa.

Toteutuspaikka
Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Luotu

05.03.2020

Viimeksi muokattu

04.01.2021

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kokemustoimintamallissa kuvataan toimintatapoja, joissa kokemustoimijoiden, järjestöjen ja kokemustoimijoiden tilaajien välisellä yhteistyöllä edistetään pitkäaikaissairaiden, vammaisten tai vammautuneiden tai muiden vaikeassa elämäntilanteessa olevien ja heidän läheisten kokemustiedon hyödyntämistä. Mallissa on konkreettisia esimerkkejä mm. toiminnan markkinoinnista, toimijoiden välisestä yhteistyöstä, kokemustoimijoiden koulutuksista, kokemustoimijoiden tilaamisesta ja välittämisestä sekä toiminnan seurannasta ja arvioinnista.

Toimintaympäristö **

Toimintaympäristön muuttuminen on otettu huomioon Vaikuttavaa kokemustoiminta Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeen toiminnassa mm. kokemustoimintakäsitteistön selkeyttämisellä, toiminnan kehittämisellä ja kokemustoimijoiden kouluttamisella tilaajatarpeita vastaavaksi. Toimintaympäristön muutos edellyttää kokemustoimijoiden osaamisen erilaista hyödyntämistä kokemustoimijatehtävissä. Koulutetut kokemustoimijat ovat nostaneet  esille mm. yhteiskunnallisia haasteita ja heidän asemaansa liittyviä asioita. Nyt ja tulevaisuudessa kokemustoimijoiden osaamisen hyödyntäminen palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä sekä innovaatiotoiminnassa johtaa asiakaslähtöisempiin toimintoihin ja sovellutuksiin. Tämä todennäköisesti aikaansaa kustannussäästöjä. Tulevaisuudessa kokemustoimijoiden tarvetta on erityisesti sote keskusten ja- palvelujen kehittämisessä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toiminnan tärkeimpiä kohderyhmiä ovat olleet kokemustoimijat, järjestöjen ja oppilaitosten edustajat ja opiskelijat sekä sote-palveluiden työntekijät. Toimintaa on kohdennettu kaikille asiasta kiinnostuneille kansalaisille.

Kokemustoimijat ovat tuottaneet tietoa ja ymmärrystä mm. sairauksista, palveluiden käytöstä, ajankohtaisista yhteiskunnallisista ilmiöistä ja heidän elämäänsä rajoittavista asioista kokemustoimijatehtävissä toimiessaan ja julkisuudessa. Kokemustoimijat ovat myös kehittäneet ja arvioineet palveluja sekä oppilaitosten opetuksen sisältöä. Kokemustoimijat edustavat järjestöjä ja vievät järjestötietoutta sekä ammattilaisille että eri organisaatioihin ja samalla vaikuttavat yleiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Kohderyhmien edustajia on ollut koko hankkeen ajan erilaisissa työryhmissä ja toiminnoissa mukana tuoden näin oman asiantuntijuutensa toimintamallin luomiseen. Samalla he tiedottavat toiminnasta omaan taustaorganisaatioon ja verkostoihin.

Opiskelijat ovat tehneet kokemustoimintaan liittyviä opinnäytetöitä osallistamalla kokemustoimijoita, järjestötyöntekijöitä ja oppilaitosten työntekijöitä sekä palvelujen edustajia. Yhtenä esimerkkinä on kokemustoimijan tilaajan opas, joka perehdyttää kokemustoimijoiden osaamisen hyödyntämiseen.

 

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallia markkinoidaan hankkeessa luotujen kokemustoimintanettisivujen kautta ja se on julkisesti kaikkien hyödynnettävissä joko kokonaisuudessaan tai osittain. Mallin käytäntöön vieminen edellyttää työntekijäresursseja ja toiminnan koordinointia eri puolilla Pohjois-Pohjanmaalla, kokemustoimijoiden osaamisen hyödyntämistä ja kokemustoimijapalkkioiden huomioimista organisaation budjetissa. 

Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) kokemustoimintamallia on kehitetty yhteistyössä hankkeen työntekijöiden ja mallin rinnalla. Kokemustoimintaa OYS:ssa pyritään levittämään sairaalan sisällä kokemustoiminnasta kiinnostuneisiin yksiköihin ja sote-keskuksiin. 

Kokemustoimintamallin toimenpiteet eri toimijoiden kannalta:

1. Järjestö

Järjestö markkinoi kokemustoimintaa sähköisissä viestintäkanavissa ja rekrytoi tarvittaessa henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan kokemustoimijoina. Järjestö järjestää kokemustoimija peruskoulutusta omille jäsenilleen tai yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa, jolloin hyödynnetään valtakunnallisen kokemustoimintaverkoston koulutusmallia. Koulutuksen jälkeen kokemustoimijat liitetään verkoston kokemuspankkiin jäsenjärjestön yhteyshenkilön kautta ja lisäksi järjestö ylläpitää rekisteriä omista kokemustoimijoistaan. Järjestö järjestää virkistystä ja tukea kokemustoimijoilleen.

2. Kokemustoimija

Henkilö, jolla on omakohtaista tai läheisen kokemusta pitkäaikaissairaudesta, vammasta tai vammautumisesta tai muusta haastavasta tilanteesta voi halutessaan toimia kokemustoimijana peruskoulutuksen käytyään. Henkilön tulee olla jonkin järjestön jäsen ja tiedustella koulutuksesta ym. kokemustoimintaan liittyvistä asioista omasta taustajärjestöstään. Tietoa kokemustoiminta asioista saa myös kokemustoiminnan nettisivuilta (ihimiset.fi). Kokemustoimijan vastuulla on myös oman osaamisen markkinointi. Verkoston kokemuspankkiin voi halutessaan lisätä kokemustoimija CVn ja linkin videosta. Kokemustoimija saadessaan toimeksiannon kokemustoimijatehtävään, niin hänen tulee käydä läpi tehtävän vaativat käytännöntoimenpiteet (mm. palkkio - ja kulukorvaus) yhdessä tilaajan kanssa. Jokaisen kokemustoimijatehtävän jälkeen kokemustoimija täyttää itsearviopalautekyselyn kokemustoimintaverkoston palautejärjestelmään. 

3. Kokemustoimijan tilaaja

Tilaaja voi halutessaan ottaa yhteyttä joko järjestöön, suoraan kokemustoimijaan tai alueella kokemustoimintaa koordinoimaan tahoon hakiessaan kokemustoimijaa tehtävään. Oppilaitosten ja palvelujen parissa työskentelevät voivat halutessaan hakea kokemustoimijaa kokemustoimintaverkoston kokemuspankista verkoston myöntämillä tunnuksilla. Kokemustoiminnasta ei saa aiheutua kuluja kokemustoimijalle, joten kokemustoimijalla on oikeus palkkioon ja/tai kulukorvaukseen kokemustoimijatehtävästä. Ensisijaisesti tilaaja määrittelee palkkion suuruuden, mutta mikäli sitä ei ole määritelty, niin silloin voidaan hyödyntää kokemustoimintamallissa kuvattua palkkio -ja kulukorvaussuositusta. Jokaisen kokemustoimijatehtävän jälkeen tilaaja täyttää palautekyselyn kokemustoimintaverkoston palautejärjestelmään. Kokemustoimijoiden tilaaja oppaassa on vinkkejä mm. kokemustoimijan hausta ja käytännön toimenpiteistä kokemustoimijatehtävän toimeksiantoon liittyen.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kokemustoimintamallia on työstetty vuosina 2018-2020 hankkeen ohjausryhmässä, joka on koostunut hankkeen eri kohderyhmien edustajista.  Mallin luomisessa on siis hyödynnetty laaja-alaista asiantuntemusta ja huomioitu toimintaympäristön muutokset esim. sote-uudistus. Toimintamallin julkaisu on ajoitettu vuoden 2020 loppuun, koska kokemustoimijoiden tarvetta tulee olemaan esim. perustettavissa sote-keskuksissa.  

Hankkeen kehittämisen kohteena oleva toimintamallin rinnalla on kehitetty Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kokemustoimintamallia, joka valmistuu vuoden 2020 aikana.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kokemustoiminta ja kokemustoimijoiden osaaminen tulee olla kaikkien toimijoiden tiedossa. Kokemustoiminnan hyödyntäminen edellyttää tietoisuutta kokemustoimijoista ja mistä heitä voi tilata eri tehtäviin, organisaatio johdon hyväksyntää kokemustiedon hyödyntämiselle ammattilaisten työn rinnalla, kokemustoimijoiden palkkio budjetointia ja lakiperusteista asiakkaan kuulemista. Kokemustoimijoiden kouluttaminen edellyttää järjestöjen työpanosta ottamalla huomioon toimintaympäristöjen muutokset ja uudenlaiset tavat toimia. Tärkeää on myöskin huomioida pienempien järjestöjen/yhdistysten kokemustoimijoiden kouluttaminen yhteistyössä. Kokemustoiminnan kehittäminen edellyttää eri toimijoiden palautteiden antamista ja niiden analysointia.