Moniammatillinen työ- ja toimintakyvyn arviointi tehdään kokonaisvaltaisesti keskustelevalla ja prosessinomaisella työotteella. Välineitä toimintakyvyn edistämiseen ja työelämäpoluille etsitään yksilökeskusteluilla ja toiminnallisissa ryhmissä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Koppia asiakkaasta
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Moniammatillinen työ- ja toimintakyvyn arviointi tehdään kokonaisvaltaisesti keskustelevalla ja prosessinomaisella työotteella. Välineitä toimintakyvyn edistämiseen ja työelämäpoluille etsitään yksilökeskusteluilla ja toiminnallisissa ryhmissä.

Toteutuspaikka
PARTY – Parempaa työ- ja toimintakykyä, valtakunnallinen hanke (ESR 2015–2018) Malli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke - Sokran ja ESR TL5 -hankkeiden Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)

Luotu

20.03.2020

Viimeksi muokattu

16.06.2020
Ratkaisun perusidea **

Työllistymistä edistävien palveluiden asiakas, jonka työttömyys on pitkittynyt, pääsee sosiaalisen toiminnan piiriin vahvistamaan työ- ja toimintakykyään. Asiakasta ja ammattilaista tukeva keskusteleva työote motivoi osallistumaan ja vaikuttamaan. Moniammatillisuus tukee tilanteen kokonaisvaltaista ymmärrystä ja sujuvaa palveluprosessia.

TÄMÄ TOIMINTAMALLI ON OSALLISUUDEN PALANEN

Toimintamalli on kuvattu ja arvioitu ensi sijassa osallisuuden edistämisen näkökulmasta. ”Osallisuuden palaset” edistävät erityisesti heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta.

Toimintaympäristö **

Ks. otsikko: Vinkit toimintamallin soveltajille

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toiminta on suunnattu pitkäaikaistyöttömille, ikääntyneille, osatyökykyisille ja muille heikossa työmarkkina-asemassa oleville työnhakijoille ja lisäksi esimerkiksi kuntoutustuen saajille tai eläkeläisille, joilla on edellytyksiä palata työelämään. Palvelun piiriin voivat hakeutua myös muut kuntoutuksellista tukea tarvitsevat työnhakijat. Välillinen kohderyhmä on esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan henkilöstö.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

1. MONIAMMATILLISUUS TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN ARVIOINNISSA JA TUESSA

Yhteistoiminnallisessa, työllistymistä edistävässä mallissa palvelut kootaan asiakkaan ympärille tarpeenmukaista verkostoa hyödyntäen. Työttömyysjakson pitkittyessä moniammatillinen tiimi ottaa asiakkaasta kokonaisvaltaista koppia ja laatii yhdessä asiakkaan kanssa työ- ja toimintakyvyn arvioin. Työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa pyritään osallistamaan asiakasta. Näin asiakas saa tukea heti kun työttömyys uhkaa pitkittyä.

Arviointiprosessi kestää noin kolme kuukautta, mutta tuki jatkuu tarvittaessa pidempäänkin. Perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon omalääkäri, terveydenhoitaja, psykologi, sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja ja fysioterapeutti ovat systemaattisesti mukana koko arviointiprosessin ajan. Ammatillista tukea saa myös moniammatilliselta TYP-tiimiltä.

2. MONIPUOLISEMMAT LAUSUNNOT TYÖ- JA TOIMINTAKYVYSTÄ

Moniammatillinen tiimi tekee yhteistyönä lausuntoja esimerkiksi työvoimahallinnolle ja Kelalle. Moniammatillisen tiimin hyödyt näkyvät ammatillisen kuntoutuksen arviointijaksolla. Ammatilliseen kuntoutukseen on yhdistetty lääkinnällinen kuntoutus, jolloin arviointi on tehokasta ja vaikuttavaa. Työ- ja toimintakykylausunnot ovat laaja-alaisen yhteistyön ja asiakkaan osallistamisen ansiosta aiempaa monipuolisempia. Samalla on muodostunut yhteneväisempi toimintamalli arviointien tekoon.

3. RYHMÄTOIMINTA JA VERTAISUUS

Asiakas vaikuttaa työkyky- ja kuntoutumissuunnitelmansa sisältöön. Suunnitelman toteutuksessa ja aikataulutuksessa huomioidaan hänen voimavaransa. Paikallisia tukiverkostoja tunnistetaan ja hyödynnetään asiakkaan tueksi. Kokemusasiantuntija vahvistaa luottamusta ja rohkaisee tuomaan esille itselle tärkeitä asioita. Voimavaralähtöinen ja osallistava työote edellyttää ammattilaisten ajattelun ja asiantuntijavallan kulttuurimuutosta. Lähestymistapaa ei voi toteuttaa teknisesti, vaan on opeteltava ajattelemaan toisin. Uuden lähestymistavan myötä luottamus vahvistuu. Tarvitaan kuitenkin riittävästi aikaa selvittelytyölle ja asiakasyhteistyölle.

Työkykyä arvioidaan myös vertaisryhmissä, joissa vuorovaikutustaidot korostuvat. Ryhmissä tunnistetaan omia vahvuuksia ja löydetään mielekästä tekemistä, harjoitellaan itseilmaisua teatterin keinoin ja lähdetään liikkeelle. Ryhmä voi käydä tutustumassa oppilaitoksissa, työpaikoilla, museoissa, luontokohteissa ja kokeilla eri liikuntalajeja.

4. YHTEISTOIMINNALLINEN TYÖTAPA

Olennaista on työ- ja toimintakyvyn toiminnallinen arviointi sekä sosiaalisen, ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen näkemysten yhdistäminen. Toimintatavan muutoksen tueksi ammattilaisille, kuten kuntoutusasiantuntijoille ja terveydenhuollolle, järjestettiin eri viranomaisten kanssa koulutuksia. Lähestymistavassa opitaan toisilta ja arvostetaan toisten osaamista, jolloin laaja-alainen yhteistyö pystytään kohdentamaan vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Kohdentamisen ansiosta arviointiprosessi ei pitkity. Samalla toiminnan tehokkuus ja tyytyväisyys lisääntyvät.

Toiminta on tarjonnut TYP:eille lisätyökaluja asiakastyöhön, etenkin käytännönläheiseen työ- ja toimintakyvyn arviointiin. Osallistujien palautteita on välitetty myös lähettävälle taholle, mikä on saattanut lisätä ymmärrystä ja kykyä muokata omaa toimintaa asiakaslähtöisemmäksi.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

ARVIOINTI (PDF-LIITE)

Malli on arvioitu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa kehitettyjen osallisuuden osa-alueiden ja lupaavan käytännön kriteerien näkökulmasta osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokran ja ESR TL5 -hankkeiden Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.

Sokran arvio toimintamallista Koppia asiakkaasta 1.7.2019 (pdf 285 kt)

Toimintamalli on osa laajempaa osallisuuden edistämisen kokonaisuutta, joka kokoaa yhteen vastaavanlaisia heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta edistäviä toimintamalleja:

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kuvattu toimintamalli perustuu PARTY – Parempaa työ- ja toimintakykyä -hankkeessa (ESR 2015–2018) tehtyyn kehittämistyöhön.

Party-hankkeen verkkosivut (Rauma.fi)

Party-hanke vanhassa Innokylässä (saatavilla 6/2020 asti)

Kansikuva
Koppia asiakkaasta -toimintamallin kansikuva.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Toimintakyky Moniammatillisuus Osallisuus Kuntouttava työtoiminta Sosiaalinen kuntoutus

Ilmiöt

Osallistuva yksilö Terveyserojen kasvaminen

Kohderyhmä

Ammattilaiset Paljon palveluita tarvitsevat Työikäiset Työttömät