Moniammatillinen työ- ja toimintakyvyn arviointi tehdään kokonaisvaltaisesti keskustelevalla ja prosessinomaisella työotteella. Välineitä toimintakyvyn edistämiseen ja työelämäpoluille etsitään yksilökeskusteluilla ja toiminnallisissa ryhmissä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Koppia asiakkaasta
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Moniammatillinen työ- ja toimintakyvyn arviointi tehdään kokonaisvaltaisesti keskustelevalla ja prosessinomaisella työotteella. Välineitä toimintakyvyn edistämiseen ja työelämäpoluille etsitään yksilökeskusteluilla ja toiminnallisissa ryhmissä.

Toteutuspaikka
PARTY – Parempaa työ- ja toimintakykyä, valtakunnallinen hanke (ESR 2015–2018) Malli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke - Sokran ja ESR TL5 -hankkeiden Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Liitteet ja linkit

Luotu

20.03.2020

Viimeksi muokattu

22.03.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Työllistymistä edistävien palveluiden asiakas, jonka työttömyys on pitkittynyt, pääsee sosiaalisen toiminnan piiriin vahvistamaan työ- ja toimintakykyään. Asiakasta ja ammattilaista tukeva keskusteleva työote motivoi osallistumaan ja vaikuttamaan. Moniammatillisuus tukee tilanteen kokonaisvaltaista ymmärrystä ja sujuvaa palveluprosessia.

TÄMÄ TOIMINTAMALLI ON OSALLISUUDEN PALANEN

Toimintamalli on kuvattu ja arvioitu ensi sijassa osallisuuden edistämisen näkökulmasta. ”Osallisuuden palaset” edistävät erityisesti heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta.

Toimintaympäristö **

Toimintaympäristönä on ollut työllistymistä edistävien palveluiden verkosto sosiaali- ja terveysalan toimijoista kolmannen sektorin organisaatioihin. Asiakkaiden kanssa monialaisessa yhteistyössä tehdyt suunnitelmat toteutuivat erilaisissa ympäristöissä riippuen asiakkaan tarpeista ja elämäntilanteista (esim. kuntoututtava työtoiminta, työkokeilut, erilaiset ryhmätoiminnat).

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toiminta on suunnattu pitkäaikaistyöttömille, ikääntyneille, osatyökykyisille ja muille heikossa työmarkkina-asemassa oleville työnhakijoille ja lisäksi esimerkiksi kuntoutustuen saajille tai eläkeläisille, joilla on edellytyksiä palata työelämään. Palvelun piiriin voivat hakeutua myös muut kuntoutuksellista tukea tarvitsevat työnhakijat. Välillinen kohderyhmä on esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan henkilöstö.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

1. MONIAMMATILLISUUS TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN ARVIOINNISSA JA TUESSA

Yhteistoiminnallisessa, työllistymistä edistävässä mallissa palvelut kootaan asiakkaan ympärille tarpeenmukaista verkostoa hyödyntäen. Työttömyysjakson pitkittyessä moniammatillinen tiimi ottaa asiakkaasta kokonaisvaltaista koppia ja laatii yhdessä asiakkaan kanssa työ- ja toimintakyvyn arvioin. Työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa pyritään osallistamaan asiakasta. Näin asiakas saa tukea heti kun työttömyys uhkaa pitkittyä.

Arviointiprosessi kestää noin kolme kuukautta, mutta tuki jatkuu tarvittaessa pidempäänkin. Perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon omalääkäri, terveydenhoitaja, psykologi, sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja ja fysioterapeutti ovat systemaattisesti mukana koko arviointiprosessin ajan. Ammatillista tukea saa myös moniammatilliselta TYP-tiimiltä.

2. MONIPUOLISEMMAT LAUSUNNOT TYÖ- JA TOIMINTAKYVYSTÄ

Moniammatillinen tiimi tekee yhteistyönä lausuntoja esimerkiksi työvoimahallinnolle ja Kelalle. Moniammatillisen tiimin hyödyt näkyvät ammatillisen kuntoutuksen arviointijaksolla. Ammatilliseen kuntoutukseen on yhdistetty lääkinnällinen kuntoutus, jolloin arviointi on tehokasta ja vaikuttavaa. Työ- ja toimintakykylausunnot ovat laaja-alaisen yhteistyön ja asiakkaan osallistamisen ansiosta aiempaa monipuolisempia. Samalla on muodostunut yhteneväisempi toimintamalli arviointien tekoon.

3. RYHMÄTOIMINTA JA VERTAISUUS

Asiakas vaikuttaa työkyky- ja kuntoutumissuunnitelmansa sisältöön. Suunnitelman toteutuksessa ja aikataulutuksessa huomioidaan hänen voimavaransa. Paikallisia tukiverkostoja tunnistetaan ja hyödynnetään asiakkaan tueksi. Kokemusasiantuntija vahvistaa luottamusta ja rohkaisee tuomaan esille itselle tärkeitä asioita. Voimavaralähtöinen ja osallistava työote edellyttää ammattilaisten ajattelun ja asiantuntijavallan kulttuurimuutosta. Lähestymistapaa ei voi toteuttaa teknisesti, vaan on opeteltava ajattelemaan toisin. Uuden lähestymistavan myötä luottamus vahvistuu. Tarvitaan kuitenkin riittävästi aikaa selvittelytyölle ja asiakasyhteistyölle.

Työkykyä arvioidaan myös vertaisryhmissä, joissa vuorovaikutustaidot korostuvat. Ryhmissä tunnistetaan omia vahvuuksia ja löydetään mielekästä tekemistä, harjoitellaan itseilmaisua teatterin keinoin ja lähdetään liikkeelle. Ryhmä voi käydä tutustumassa oppilaitoksissa, työpaikoilla, museoissa, luontokohteissa ja kokeilla eri liikuntalajeja.

4. YHTEISTOIMINNALLINEN TYÖTAPA

Olennaista on työ- ja toimintakyvyn toiminnallinen arviointi sekä sosiaalisen, ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen näkemysten yhdistäminen. Toimintatavan muutoksen tueksi ammattilaisille, kuten kuntoutusasiantuntijoille ja terveydenhuollolle, järjestettiin eri viranomaisten kanssa koulutuksia. Lähestymistavassa opitaan toisilta ja arvostetaan toisten osaamista, jolloin laaja-alainen yhteistyö pystytään kohdentamaan vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Kohdentamisen ansiosta arviointiprosessi ei pitkity. Samalla toiminnan tehokkuus ja tyytyväisyys lisääntyvät.

Toiminta on tarjonnut TYP:eille lisätyökaluja asiakastyöhön, etenkin käytännönläheiseen työ- ja toimintakyvyn arviointiin. Osallistujien palautteita on välitetty myös lähettävälle taholle, mikä on saattanut lisätä ymmärrystä ja kykyä muokata omaa toimintaa asiakaslähtöisemmäksi.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

  ARVIOINTI (PDF-LIITE)

  Malli on arvioitu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa kehitettyjen osallisuuden osa-alueiden ja lupaavan käytännön kriteerien näkökulmasta osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokran ja ESR TL5 -hankkeiden Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.

  Sokran arvio toimintamallista Koppia asiakkaasta (1.7.2019, päivitetty 21.12.2020) (pdf 415 kt)

  Toimintamalli on osa laajempaa osallisuuden edistämisen kokonaisuutta, joka kokoaa yhteen vastaavanlaisia heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta edistäviä toimintamalleja:

  Vinkit toimintamallin soveltajille **

  KEHITTÄJÄT

  Kuvattu toimintamalli perustuu PARTY – Parempaa työ- ja toimintakykyä -hankkeessa (ESR 2015–2018) tehtyyn kehittämistyöhön.

  SAMANKALTAISTA TOIMINTAA ON KEHITETTY MYÖS

  TYKKE-hankkeessa (ESR 1.6.2018-31.5.2020) kehitetyssä mallissa asiakas ja moniammatillinen asiantuntijatiimi tekevät yhdessä kolmipäiväisen kokonaisvaltaisen kartoituksen, joka sisältää yksilöllisiä työ- ja toimintakyvyn haastatteluja, pienryhmämuotoisia keskusteluja ja fyysisen toimintakyvyn testauksia. Kartoituksen jälkeen palveluprosessi jatkuu noin kolmen kuukauden ajan henkilökohtaisen tuen muodossa.

  Pitkäaikaistyöttömillä ja heikossa työmarkkina-asemassa olevilla ihmisillä on usein työllistymistä haittaavia työ- ja toimintakyvyn rajoitteita, jotka kartoitetaan ennen jatkosuunnitelman laadintaa ja kuntoutusprosessin käynnistämistä. Kartoitus antaa työllisyydestä vastaaville tahoille riittävät tiedot asiakkaan palveluohjaukseen ja oikean palvelun löytymiseen. Hankkeen toimintamalli on suunniteltu tarvelähtöisesti kunnallisen (Kuopion) työllisyyspalvelun kanssa.

  Asiantuntijatiimi muodostuu lääkäristä, sosiaalityöntekijästä, ammatillisen kuntoutuksen ohjaajasta sekä ns. ”Personal Helperistä” (TtM, fysioterapeutti). Työ- ja toimintakyvyn tukemisen kannalta keskeiset jatkotavoitteet laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa ja niitä edistetään asiakasta osallistaen ja rinnalla kulkien. Personal Helper tukee asiakkaan jatkotavoitteiden edistymistä koko palveluprosessin ajan. Toiminta toteutuu osittain kylpylä- ja kuntoutuskeskuksessa, jossa asiakas pääsee irtautumaan arjesta ja vahvistamaan hyvinvointiaan ruokaillen ja käyttäen kuntosali- ja kylpyläpalveluita.

  Kustannukset koko kolmen kuukauden prosessista ovat yhteensä noin 920 € /asiakas. Asiakashinta on tuotteistetun palvelun hinta eikä sisällä prosessin kehittämiskustannuksia.

  Hintaan sisältyvät:

  • Lääkärin 60 min vastaanotto + työryhmätyöskentely ja lausuntojen laatiminen
  • Sosiaalityöntekijän 60 min kartoitus + työryhmätyöskentely ja lausuntojen laatiminen
  • Ammatillisen kuntoutuksen ohjaajan 60 min kartoitus + työryhmätyöskentely ja lausuntojen laatiminen
  • Personal Helper -toiminta, sisältäen ryhmäohjaukset sekä tarpeen mukaisen yksilöllisen tuen
  • Asiakkaan lounaat selvitys- ja yhteenvetopäivinä (3 päivää) sekä vapaa kylpylän ja kuntosalin käyttö.

  Tarvittaessa toteutettava psykologin vastaanotto laskutetaan erikseen.

  Osallistujalle etsitään yksilöllisiä ratkaisuja työllistymisen edistämiseksi ja elämänhallinnan tueksi selvittämällä kokonaisvaltaisesti hänen elämäntilannettaan huomioimalla sosiaaliset ja terveydelliset näkökulmat. Elämän eri osa-alueet huomioiva palvelu vastaa asiakkaan tarpeisiin. Palveluprosessissa keskeistä on asiakkaan rinnalla kulkeminen ja jatkotavoitteissa tukeminen, mikä vahvistaa asiakkaan ja ammattilaisen luottamussuhdetta sekä asiakkaan osallisuutta.

  Kansikuva
  Koppia asiakkaasta -toimintamallin kansikuva.

  Kehittämisen vaihe

  icon/launch Created with Sketch. Valmis