Hyvinvointilähete on toimintamalli ihmisen tukemiseksi yhteisöllisin keinoin. Kohderyhmänä aikuiset, joiden elämänlaadun lisäämisessä seura ja arjen mielekäs toiminta ovat keskeisiä. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Lapin hyvinvointilähete (RRP, P4, I2)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvinvointilähete on toimintamalli ihmisen tukemiseksi yhteisöllisin keinoin. Kohderyhmänä aikuiset, joiden elämänlaadun lisäämisessä seura ja arjen mielekäs toiminta ovat keskeisiä. 

Toteutuspaikka
Pohjois-Suomen Sosiaalialan Osaamiskeskus VASA 2 hanke (RRP, P4, I2 )
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit
Hyvinvointilähete

Luotu

21.02.2023

Viimeksi muokattu

27.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Lapin hyvinvointilähete toimii ihmisen tukemiseksi yhteisöllisin keinoin, eli lisää yksilön hyvinvointia yhteisöjen ja mielekkään tekemisen avulla. Kohderyhmänä aikuiset, joiden elämänlaadun tekijöinä seura ja arjen mielekäs toiminta ovat keskeisiä. 

Tarkoituksena on löytää yhteisölliseen toimintaan ohjautumisen keino paljon sosiaalisista syistä sosiaali- ja terveyspalveluita käyttäville, sekä niille jotka kokevat arjessa esimerkiksi yksinäisyyden tai syrjäytymisen tunteita, tai tarvitsevat apua lievien mielialaoireiden lievittämiseen arjen osallisuutta parantamalla. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on edistää lähetteen saaneiden hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta, sekä resurssien riittämistä sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Toimintamallilla tuetaan myös monitoimijaisen hyte-kentän yhteistyötä ja vahvistetaan kolmannen sektorin mukaan ottamista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehostamiseen.

Toimintaympäristö **

Ennaltaehkäisevä työ on osa hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen työtä. Yksinäisyyden ja lievien mielialaoireiden tunnistaminen, puheeksi ottaminen ja palveluohjaus kuuluu monen ammattilaisen työnkuvaan. 

Lapin hyvinvointilähetetoimintamallia on kehitetty tiiviisti alueellisen ja kansallisen verkostojen kanssa. Yhteiskehittäminen on mahdollistanut eri yhteisöjen, sidosryhmien ja ammattilaisten osallistumisen pilotoinnin valmisteluun. Palautetta on kerätty hyvinvointiläheteprosessiin osallistuvilta tahoilta osana toimintamallin kehittämistä.

Hyvinvointilähetetoimintamallia on pidetty eettisesti ja taloudellisesti onnistuneena konseptina ja sen taustalla on Iso-Britannian toimintamalli, jonka tavoitteena on ollut kannustaa ja tukea pitkään sairastaneita ihmisiä löytämään kiinnostavaa toimintaa ja sosiaalisia kontakteja elämäänsä. Suomessa vastaavanlaisia piirteitä löytyy yhteisöllisessä toiminnassa, muun muassa kolmannen sektorin toiminnassa. 

Ihmisten arjessa korostuu sosiaalinen tuki ja verkostot, jotka vaikuttavat yksilön koettuun hyvinvointiin, terveyteen ja osallisuuteen. Esimerkiksi köyhyys, syrjäytyminen ja sosiaalinen epätasa-arvo voivat heikentää arjessa pärjäämistä. Hyvinvointilähetetoiminnassa otetaan huomioon lähetteen saajan tilanne ja tuetaan liittymään yhteisöön omien tavoitteiden mukaisesti. 

Myös väestörakenteen muutokset, kuten ikääntyminen tuo haasteita osallisuuteen ja yhteisöllisyyden tunteeseen läpi elämän. Yksinäisyyden ja syrjäytyneisyyden kokemuksen tunteeseen voi vaikuttaa myös ulkoiset tekijät, kuten leskeytyminen, eläköityminen tai uudelle paikkakunnalle muuttaminen. 

Kulttuuriset tekijät voivat vaikuttaa terveyskäyttäytymiseen- ja palveluiden hyväksyttävyyteen. Lapissa saamelainen kulttuuri elää vahvana pohjoisimman Lapin alueella. Kulttuurinen monimuotoisuus ja sen huomioiminen terveys- ja hyvinvointipalveluissa on tärkeää. Saamelaisuuden osaamista Lapin hyvinvointilähetteeseen tuo asiantuntijapalvelut ja erinäiset prosessiin sitoutuneet sidosryhmät. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Hyvinvointilähetteen monialainen lähestymistapa edistää osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tarjoamalla lähetteen saajille mahdollisuuksia löytää ja osallistua yhteisölliseen toimintaan, sekä tukea yksilöitä ja yhteisöjä kehittämään osallisuutta ja voimavaroja. 

Vuonna 2019 Rovaniemellä järjestetyssä Social Prescribing -seminaarissa hahmoteltiin toimintamallin kokeilemista Lapin maakunnassa, jonka seurauksena Lapin sairaanhoitopiiri lähti ensimmäisenä Suomessa kokeilemaan hyvinvointilähtetoimintaa vuonna 2020 sosiaali- ja terveysministeriön tuella. Toiminta sai myös positiivisia kokemuksia helmikuussa 2022 päättyneestä Linkki lappilaiseen hyvinvointiin -hankkeesta, ja joulukuussa 2022 päättyneestä Hyvinvointilähete ja -lähetti tukena Covid-19 -pandemian jälkeisessä arjessa -hankkeista. 

Aikaisempien kokeilujen aikana hyvinvointilähetteitä kirjattiin noin sata kappaletta, tärkeiksi jatkokehittämistavoitteiksi kokeiluista muodostui yhteisöjen merkitys hyvinvointilähetetoiminnassa, sekä olemassa olevan toiminnan näkyväksi tekeminen.

Asiakkaita on osallistettu hyvinvointilähetetoiminnan kehittämiseen myös kaupunkialueita palvelevaksi kokonaisuudeksi, Rovaniemen kaupungin ja VASA 2-hankkeen yhteistyössä laatimassa esiselvityksessä hyvinvointilähetteen käyttöönotosta Rovaniemen kaupungissa. Esiselvitys laadittiin palvelumuotoilun keinoin osallistamalla alueen toimijoita ja sidosryhmiä yhteensä kolmeen yhteiskehittämistyöpajaan.

Vaikutustiedon kerääminen 2/2022 valmistuneesta Lapin Yliopiston tutkimuksesta, jonka tavoitteena oli 1) tehdä näkyväksi hyvinvointilähetetoimintaa, sen suunnittelua ja toteutusta sekä toiminnan ympäristöjä ja toimintaan osallistuneita tahoja, 2) tuoda esiin kokemuksia toimintaan jollain tavalla osallistuneiden näkökulmasta, ja 3) tuottaa tietoa siitä, miten toteutunut toiminta, tulokset ja kokemukset suhteutuvat koko hankkeelle asetettuihin tavoitteisiin.

Tällä hetkellä toiminnassa olevia linkkihenkilöitä osallistetaan kokemusasiantuntijoina ja lähetteen saajista pyritään ottamaan mukaan toiminnan jatkokehittämiseen kehittäjäasiakkaina. Myös lähetteen tekijöiltä kerätään palautetta toimintamallin kehittämiseksi. 

Jokaiselta hyvinvointilähetteen saaneelta osana läheteprosessia kerätään myös avoin palaute hyvinvointilähetteeseen liittyvistä kokemuksista sekä NPS, suositteluhalukkuus asteikolla 1-10. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Lapin hyvinvointilähetemallin käyttöönotto on mahdollista ottaa osaksi organisaation ja muiden sidosryhmätyön rakenteita olemassa olevien materiaalien ja toimintamallikuvausten avulla. Materiaalit ovat myös kuntalaisten ja muiden yhteisöjen käytössä. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, sekä ennaltaehkäisevän yhteistyön rakenteet ovat avain asemassa sopivien verkostojen ja toimintarakenteiden muodostumiseen.

Lapin hyvinvointilähetteen käyttöönottamisen vaatimat resurssit: 

 • lähetteitä koordinoivataho (laskennallinen lähetemäärä 10/1000 asukasta, LLH-hankehakemus)
 • tarvittavat yhteisö- ja linkkihenkilöresurssit (suora- ja linkkihenkilöohjaus)
 • linkkihenkilöiden palkkioidenmaksuun soveltuvat rakenteet ja toimintatavat
 • käytäntö linkkihenkilöiden kouluttamiseen

Lapin hyvinvointilähetteen toimintamallin lähtökohtana on tehdä sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä ratkaisuja. 

Tarkemmat resurssit hyvinvointilähetteen jalkautumiseen Lapin hyvinvointialueelle tarkentuu pilotoinnin aikana asetettujen mittareiden ja seurantatiedon myötä. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Lapin hyvinvointilähete-toimintamallista on tehty Lapin yliopiston toimesta arviointitutkimus, jonka raportti on luettavissa hyvinvointilahete.fi -sivustolla. Raportin tulokset vahvistavat ymmärrystä hyvinvointilähetetoimintamallin tarpeellisuudesta vastaamaan nyky-yhteiskunnan tarpeisiin yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

VASA 2-hankkeen arvioinnin tuloksia tiivistettynä:

 • Saavutettavuus. Hyvinvointilähete on matalan kynnyksen lähete, jonka kirjaaminen perustuu lähetteen saajan vapaaehtoisuuteen. Hyvinvointilähetetoiminta on kehittynyt hankkeen aikana saavutettavammaksi:
  • hyvinvointilähetetoimintaa pilotoidaan kaikilla neljällä Lapin hyvinvointialueen palvelualueella
  • lähetteentekeminen on mahdollista kirjautuneena käyttäjänä, sekä ilman tunnuksia avoimena lähetteenä eKollega-sivustolla
  • lähetteestä on laajasti tietoa saatavilla lähetteen tekijälle, linkkihenkilölle, asiakkaalle, yhteisöille ja lähetteitä koordinoiville.
 • Toimintamallin juurruttaminen. Toimintamallin vastuutahon ja rahoituksen löytäminen pilotointiajan (vuosi 2024) jälkeen. Hyvinvointilähete on ennaltaehkäisevää työtä monella eri rajapinnalla, mikä voi haastaa vastuutahon löytymistä.
 • Pilotoinnin arviointi ja mittarit. Sopivien mittareiden ja seurantatiedon asettaminen luo raamit kerättävälle tiedolle, tiedolla johtamiselle rakenteisiin ja toimintamallin jatkuvuuteen.
 • Verkosto- ja sidosryhmäyhteistyö hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen yhdyspinnalla. Tietoisuus hyvinvointilähetetoimintamallista on tärkeää toimintamallin pilotoinnissa ja jalkauttamisessa, myös olemassa olevan toiminnan näkyväksi tekeminen on toimintamallin ohjautumisen kannalta avainasemassa. 
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Miksi juuri Lapin hyvinvointilähetetoimintamalli pitäisi palkita?

Lapin Hyvinvointilähete-toimintamalli on Iso-Britanniasta Suomeen rantautunut toimintamalli, jonka avulla saadaan käyttöön eri sektoreiden vahvuuksia. Toimintamallia on kehitetty Suomen palvelu- ja toimintaympäristöön ja on Suomessa tässä konseptissa ainut lajissaan. Käytännön lähetetoiminnassa mukana ovat sote-palvelut, kunnat, järjestöt ja tärkeimpänä toimijana lähetteen saajat itse. Edistyksellinen yhteistoimijainen malli, jossa täysi-ikäiset lähetteen saajat ohjataan esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluista yhteisöllisen toiminnan pariin joko suoraan toimintaa koordinoivan työntekijän tai rinnalla kulkija tehtävään koulutettujen linkkihenkilöiden tukemana. 

Lähetetoiminnan tavoitteena on edistää ihmisen hyvinvointia, osallisuutta, positiivista mielenterveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua mielekkään toiminnan ja yhteisöllisyyden kautta -  ohjaamalla lähetteen saajan esimerkiksi järjestöjen etäryhmiin, erilaisiin liikuntaharrastuksiin tai lähikirjastossa käymiseen. 

Miten toimintamallissa näkyy TerveSos -palkinnon vuoden 2024 teema: Monialainen asiakas- ja palveluohjaus ehkäisevässä ja edistävässä työssä?

Hyvinvointilähetetoimintaa pilotoidaan yhteistyörakenteella, jossa kolmannen sektorin toimijat, kunnat ja hyvinvointialue ovat aidossa kumppanuudessa. Yhteiskehittämisen vaiheissa on mallia otettu rakenteeseen edistyneiksi koetuista kansallisista ja kansainvälisistä esimerkeistä. Suomen kestävän kasvun (RRP) VASA 2-hankkeessa ollaan pilotoimassa hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin toimijoista koostuvaa kollektiivimallia Hyvinvointilähete-toiminnan koordinoimiseksi. (Kollektiiviin on otettu vastaavasti mallia Suomessa toimivista Sekaisin chatistä ja Rikosuhripäivystyksen toimintamalleista, joiden taustalla on useampia toimijoita. ) Hyvinvointilähetteen vaikuttavuutta on arvioitu ja osoitettu kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimuksessa. 

Kansikuva
Hyvinvointilähete - ihmiseltä ihmiselle

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä