Luovat menetelmät osaksi nuorten palvelukokonaisuutta

Luovat menetelmät tuodaan osaksi palvelukokonaisuutta. Nuorten elämätaitoja vahvistetaan muun muassa elokuva-, sirkus- ja teatteritoiminnan avulla, jotta koulutukseen ja työelämään siirtyminen olisi helpompaa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Luovat menetelmät osaksi nuorten palvelukokonaisuutta
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Luovat menetelmät tuodaan osaksi palvelukokonaisuutta. Nuorten elämätaitoja vahvistetaan muun muassa elokuva-, sirkus- ja teatteritoiminnan avulla, jotta koulutukseen ja työelämään siirtyminen olisi helpompaa.

Toteutuspaikka
Tenho – elämän taitoja nuorille taiteen keinoin -hanke (ESR 2015–2018). Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja ESR TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)

Luotu

18.03.2020

Viimeksi muokattu

22.03.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Luovien menetelmien avulla voi ottaa etäisyyttä arjesta ja vaihtaa kokemuksia vaikeistakin asioista. Luovien menetelmien avulla voidaan lisätä itsetuntemusta ja vahvistaa vuorovaikutustaitoja.

TÄMÄ TOIMINTAMALLI ON OSALLISUUDEN PALANEN

Toimintamalli on kuvattu ja arvioitu ensi sijassa osallisuuden edistämisen näkökulmasta. ”Osallisuuden palaset” edistävät erityisesti heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta.

Toimintaympäristö **

Elokuvan, sirkuksen ja teatterin työpajat toteutettiin nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa. Osa toiminnoista voidaan toteuttaa teatterin ja sirkuksen tiloissa, osa esimerkiksi Ohjaamossa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toimintamallin kohderyhmä ovat ilman koulutus- ja työpaikkaa olevat nuoret sekä nuoret, jotka eivät pysty haastavan elämäntilanteensa vuoksi työskentelemään tai opiskelemaan kokopäiväisesti. Kohderyhmää ovat myös nuorisotakuun toimeenpanon parissa työskentelevät ammattilaiset sosiaali-, terveys-, nuoriso-, koulutus- ja työllisyyspalveluissa, sosiaali- ja terveysalan ja taidealojen opiskelijat, soveltavan taiteen alalla toimivat taiteilijat ja nuorisotakuun parissa työskentelevät organisaatiot. Välillisiä kohderyhmiä ovat osallistujien perhe ja lähipiiri, osallistuvat taideorganisaatiot sekä koulutuksia toteuttavat oppilaitokset.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

TOIMINTAMALLIN TOTEUTUS

Luovat menetelmät, kuten elokuvan, sirkuksen ja teatterin työpajat, liitetään osaksi nuorten ohjaus- ja palveluverkostoa. Ilman koulutus- ja työpaikkaa olevien nuorten elämätaitoja vahvistetaan luovan toiminnan avulla, jotta koulutukseen ja työelämään siirtyminen olisi helpompaa. Luovat menetelmät, kuten elokuva, sirkus ja teatteri, pohjaavat osallisuuteen ja lisäävät osallistujien osallisuuden kokemuksia. Toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista ja siihen voi osallistua vähitellen. Koulutettujen taiteilija-ohjaajien käyttämä osallistava ja dialoginen työote laajentaa nuorten parissa toimivien osaamista. Toimintaan osallistuvia nuoria tuetaan jatkopolkujen löytymisessä.

TOIMINNON SIJOITTUMINEN

Taide- sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten yhteistyö toteutuu eri paikoissa eri tavoin. Osa toiminnasta voidaan toteuttaa esimerkiksi teatterin tai sirkuksen tiloissa, osa toisaalla: esimerkiksi Tampereella Tenho-hanke toimii nuorten yhden luukun toimipisteessä Ohjaamossa (Nuorten talossa). Ohjaamossa osallistujat saavat tukea jatkopolkujen löytymiseen jo toiminnan aikana ja eri palvelut ovat läsnä. Luovan toiminnan voi integroida osaksi nuorten työpajatoimintaa, sosiaalista vahvistamista ja muita nuorten palveluihin kuuluvia ryhmätoimintoja.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

LUOVAT MENETELMÄT VAHVISTAVAT OSALLISUUTTA

Toiminta lisää osallisuutta omassa elämässä, sillä luovien menetelmien avulla voi ottaa etäisyyttä arjen vaikeuksiin, käsitellä vaikeastikin sanoitettavia asioita ja vaihtaa niistä kokemuksia. Toiminta lisää osallisuutta vaikuttamisen prosesseissa, sillä nuoret tutustuvat työpajoissa itseensä, oppivat toimimaan muiden ihmisten kanssa ja saavat näin välineitä vaikuttaa omaan elämäänsä. Osallistava ja dialoginen työote laajentaa nuorten parissa toimivien osaamista, jolloin voidaan vaikuttaa nuorten osallisuuden kokemukseen ja tuoda esiin heidän vahvuuksiaan.

Toimintamalli on osa laajempaa osallisuuden edistämisen kokonaisuutta, joka kokoaa yhteen vastaavanlaisia heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta edistäviä toimintamalleja: 

ARVIOINTI (PDF-LIITE)

Malli on arvioitu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa kehitettyjen osallisuuden osa-alueiden ja lupaavan käytännön kriteerien näkökulmasta osana Sosiaalisen osallisuuden edistämishanke – Sokran ja ESR TL5 -hankkeiden Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.

Sokran arvio toimintamallista_Luovat menetelmät osaksi nuorten palvelukokonaisuutta_8.12.2017 (pdf 357 kt)

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Tässä kuvattu ja Sokran toimesta arvioitu toimintamalli perustuu Tenho – elämän taitoja nuorille taiteen keinoin -hankkeessa (ESR 2015–2018) tehtyyn kehittämistyöhön.

Tenho – elämän taitoja nuorille taiteen keinoin -hankkeen verkkosivut (Nuori.fi)

SAMANKALTAISTA TOIMINTAA ON KEHITETTY MYÖS

Step by step -hankkeessa (ESR 2016–2019)

Step by step -hankkeen osin samankaltainen toiminta perustuu alueella aiemmin toteutetun nuorten työllisyyshankkeen kokemuksiin. Toiminta kiinnittyy kaupungin kulttuurialaan sekä palvelujärjestelmään, josta nuoria ohjautuu toimintaan. Toiminnan kohderyhmä ovat 17–30-vuotiaat ilman opiskelu- ja työpaikkaa olevat ja maahanmuuttajanuoret, jotka asuvat Satakunnassa. Välillisiä kohderyhmiä ovat lähettävät tahot ja välillisesti toiminta kohdistuu myös esimerkiksi sosiaali-, kasvatus- ja sivistys- ja kulttuuritoimeen.

Step by step -hankkeessa kuntouttavaa työtä tehdään toiminnallisin ja luovin keinoin. Nuorille järjestetään luovien alojen kursseja ja projekteja, kuten ilmaisutaidon kokonaisuus, jota vetää ammattinäyttelijä, jolla on kokemusta opettamisesta ja yhteisötaiteesta. Teatteriharjoitteiden kautta opitaan kehonhallintaa sekä itse- ja puheilmaisua. Hanke toimii nuorten kulttuuritalolla.

TERVE-SOS-PALKINTOEHDOKKUUS 2018

1. Miksi juuri tämä toimintamalli pitäisi palkita?

Luovassa toiminnassa nuoret tutkitusti vahvistavat itsetuntoaan, sosiaalisia taitojaan sekä rohkeuttaan toimia. Osallistujien omista lähtökohdista etenevissä luovien menetelmien, kuten elokuvan, teatterin tai sirkuksen työpajoissa, toteutetaan usein myös lakiin pohjautuvia sosiaali-, terveys- ja nuorisoalan tavoitteita. Toimintamallissa synnytetään väyliä osallisuuteen niin yksilö- kuin yhteisötasollakin.

Vahvistuneilla elämäntaidoilla osallistujien siirtymät jatkopolulle, siis joko opiskeluihin, työelämään tai näitä edistävään palveluun on helpompaa. Luottamuksellisessa ryhmässä osallistujat tuovat omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan esiin, ja tulevat kuulluksi niin vertaistensa kuin ohjaajiensakin kesken. Positiivinen kokemus kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta osallistujaa kunnioittavassa ympäristössä antaa voimavaroja ja auttaa ohjaamaan niitä rakentaviin ratkaisuihin.

Luovat menetelmät ovat luonteeltaan dialogisia, minkä vuoksi osallistujat kääntyvät toiminnan kohteista toiminnan toteuttajiksi. Osallistujalähtöisessä toiminnassa nuorten palvelu muotoutuu sen käyttäjien näköiseksi ja osallistujat voivat saada virikkeen osallistua aktiivisemmin myös muun palvelujärjestelmän osien kehittämistoimintaan.
Esitykseen tai jonkinlaiseen muuhun yhteiseen tilaisuuteen tähtäävissä prosesseissa nuorten viesti tuodaan esiin osallistujien itsensä valitseman yleisön edessä. Osallistujien työpajoissa kokemien asioiden lisäksi teokset vaikuttavat lähiyhteisöön ja laajemminkin nuorten äänen tullessa kuuluviin.

2. Mikä on toimintamallin syntyhistoria ja millaisia tuloksia sen avulla on saavutettu?

Toimintamallia toteutetaan Lasten ja nuorten säätiön Tenhossa (2015-2018), jonka keskeisenä tavoitteena on ollut vahvistaa nuorten elämäntaitoja taiteen keinoin ja löytää taiteelle paikka osana nuorten palveluverkostoa. Luovien menetelmien käyttö ja taidetoiminta soveltuu muun muassa sosiaalisen kuntoutuksen, kuntouttavan työtoiminnan ja työpajatoiminnan tavoitteisiin. 

Tenhon myötä on ymmärretty vaikuttavan toiminnan rakennusaineet. Tenhossa kirjoitetun oppaan (julkaistaan viim. huhtikuussa 2018) avulla lakisääteisiä palveluja tuottavien tahojen (kuten kunnat) ja taiteen soveltavan käytön organisaatioiden on helpompi toteuttaa taidetoimintaa yhdessä suunnitellen ja järkevästi resursoiden. 

Tenhossa aloitettu toiminta jatkuu kaupungin rahoittamana ainakin kolmella paikkakunnalla kuudesta mukanaolleesta, ja kahdella paikkakunnalla neuvottelut toiminnan juurruttamiseksi on käynnistetty. Hanke päättyy keväällä 2018.

Toimintamallin kirjaamisesta ja arvioinnista kiitos THL:n Sokra-koordinaatiohankkeelle.

Kansikuva
Luovat menetelmät osaksi nuorten palvelukokonaisuutta -toimintamallin kansikuva.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Ilmiöt