Kotidigi kotihoidon asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin seurannassa

Kotidigi-alusta kokoaa kotihoidon asiakkaan käyttämien hyvinvointiteknologioiden seurantatiedot yhteen näkymään, mikä tukee ammattilaisia hoitopäätöksissä. Alustalle liitetään kotona asumista ja kotihoitoa tukevia hyvinvointiteknologioita. 

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kotidigi kotihoidon asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin seurannassa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kotidigi-alusta kokoaa kotihoidon asiakkaan käyttämien hyvinvointiteknologioiden seurantatiedot yhteen näkymään, mikä tukee ammattilaisia hoitopäätöksissä. Alustalle liitetään kotona asumista ja kotihoitoa tukevia hyvinvointiteknologioita. 

 

Toteutuspaikka
Tampereen kaupunki, Pirkanmaan KATI (PirKATI)-hanke.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Tampere
Toimintamallin rahoittaja
Business Finland
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit
Kotidigi
Turvallisesti kotona - Kotidigi

Tekijä

Mari Kovanen

Luotu

21.12.2021

Viimeksi muokattu

28.04.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kotidigi on kotihoidon asiakkaan terveydentilan ja hyvinvoinnin seurantatietoja kokoava alusta, johon liitetään kotona asumista, omahoitoa ja kotona tapahtuvaa hoitoa tukevia hyvinvointiteknologioita.  Kotidigi tukee kotihoidon ammattilaisia hoitopäätöksissä. Ammattilainen näkee asiakkaidensa seurantatiedot omalla työkoneellaan yhteen näkymään koottuna. Alustan kokoaman tiedon perusteella asiakkaan voinnin muutoksiin voidaan puuttua reaaliaikaisesti ja vaikuttaa ennakoivasti.
 

Kotidigin tuotantoympäristö on ammattilaisen käyttöliittymä, jonne terveydentilan seurannan ja hyvinvoinnin tiedot siirtyvät asiakkaiden mittalaitteista kootusti HL7 FHIR rajapinnan kautta. Kotidigissä olevat hyvinvointitiedot voidaan saada osaksi Omatietovarantoa. (Omatietovarannon sovellusluettelo - Kansalaiset - Kanta.fi)

Kotidigin testausympäristössä yritykset voivat testata, onko heidän laiteratkaisunsa Kotidigi yhteensopiva (HL7 FHIR). Lisätietoa:  (Kotidigi API tekninen yleiskuvaus yrityksille.pdf (innokyla.fi)) (KotiDigi - SIMPLIFIER.NET)

Kotidigivastaava koordinoi Kotidigiin liitettäviä pilvipalveluita ja laitteita sekä yritysyhteistyötä ja on mukana kehittämässä alustaa asiakkaiden sekä ammattilaisten tarpeisiin.

Kotidigin käyttö kotihoidossa

 • Kotihoidon sairaanhoitaja informoi asiakasta Kotidigin käytöstä osana kotihoitoa, kun kotihoito ottaa asiakkaan kanssa käyttöön Kotidigi-yhteensopivaa teknologiaa.
 • Kotihoidon sairaanhoitaja vie uuden asiakkaan tiedot (nimi ja henkilötunnus) Kotidigiin.
 • Sairaanhoitaja yhdistää asiakkaan ja hänellä käytössään olevat Kotidigi yhteensopivat teknologiat laitteiden sarjanumeroilla Kotidigiin.
 • Sairaanhoitaja seuraa asiakkaidensa tietoja Kotidigistä päivittäin.
 • Mikäli Kotidigin seurantanäkymässä on poikkeama asiakkaan kohdalla, sairaanhoitaja reagoi poikkeamaan, kirjaa potilastietojärjestelmään, tarvittaessa konsultoi toista ammattilaista ja tarvitaessa muuttaa asiakkaan hoitosuunnitelmaa.
 • Kotidigiin on mahdollista avata asiakkaalle tarkastelujakso, esimerkiksi kotihoidon arviointijakson tai lääkemuutosten vaikutusten seurannan ajaksi. 
 • Kun asiakkaalla on kotihoidon palvelun keskeytys, esimerkiksi sairaalassa olon vuoksi, lisätään Kotidigiin kyseiselle asiakkaalle inaktiivisuusjakso.

 

  Toimintaympäristö **

  Kotidigi on osa Pirkanmaan hyvinvointialueen kotihoidon palvelua. Hyvinvointialueen kotihoidossa käytetään Kotidigi-yhteensopivia, kotona asumista ja omahoitoa tukevia teknologioita.  

  Teknologian käytön lisääntyminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannossa on tuonut tarpeita laitteiden kautta kerättävän tiedon yhdistämiselle osaksi asiakkaan hoitoa tai palvelua. Tämä tieto on sijainnut useassa eri pilvipalvelussa, joihin ammattilaisen on tarvinnut erikseen kirjautua. Eri teknologioiden käytön lisääntyessä on syntynyt tarve teknologiasta saatavia tietoja yhdistävälle alustalle, jonka tarkoituksena on mahdollistaa reaaliaikaista hyvinvoinnin ja terveydentilan seurantaa kotihoidon asiakkailla.

   

  Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

  Kotihoidon henkilöstö, kotihoidon sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat kertoivat CoWeHE-hankkeen työpajoissa ( 2018 - 2020 ), millaista hyvinvointitietoa Kotidigi-alustalle tarvittaisiin, jotta iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden hyvinvointia pystyttäisiin edistämään ja terveysongelmiin olisi mahdollista puuttua ennaltaehkäisevästi. 

  Alustaratkaisun rakentajan Solita Oy:n kehittäjät ovat jalkautuneet vuoden 2022 aikana kotihoitoon sairaanhoitajien, terveydenhoitajien ja lähihoitajien arkeen asiakkaiden luokse havainnoimaan, miten ammattilaiset käyttävät Kotidigiä asiakkaan hoidon tukena. Kotidigiä on tämän tuloksena yhteiskehitetty kotihoidon ammattilaisten ja alustan teknisten kehittäjien kanssa palvelumuotoilun keinoin. 

  Yritykset ovat esitelleet teknologisia ratkaisujaan, joista voisi olla hyötyä kotihoidon asiakkaan palveluissa ja joiden avulla Kotidigiin voisi liittää asiakkaiden terveydentilan seurannan ja hyvinvoinnin tietoja.

  PirKATI-hanke ja Business Tampere järjestivät vuosina 2021 - 2022 kaksi Kotidigin ekosysteemifoorumia, joissa Kotidigin kehittäjät, hyvinvointi- ja terveysteknologiayritysten ja Business Finlandin edustajat, Pirkanmaan hyvinvointialueen kehittäjät ja johtajat, yliopiston- ja korkeakoulun edustajat sekä muut alustasta kiinnostuneet kohtasivat toisiaan. Ekosysteemifoorumissa toimijat kävivät  avointa kehittävää keskustelua Kotidigi-integraatioalustasta ja sen tulevaisuudesta osana Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluja. Lisäksi tilaisuuksissa esiteltiin Kotidigin liiketoimintamallia ja keskusteltiin sen hyödyistä yrityksille. 

  Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

  Ammattilaisen osaaminen ja käyttötuki

  • Uudet ammattilaiset koulutetaan Kotidigin käyttöön.
  • Esihenkilö huolehtii, että ammattilaisten osaamisen ylläpidosta. 
  • Kotidigissä on alustan käyttöohjeet ammattilaiselle.
  • Kotidigiin liittyvissä teknisissä ongelmissa ammattilainen ottaa yhteyttä keskitettyyn käyttötukeen.

  Kotidigin tuotantoympäristö

  • Kotihoidon terveydenhuollon ammattilaisen kirjautumisen Kotidigiin tulee olla mahdollisimman helppo, jotta arjessa alustaa on helppo käyttää. Kotidigiä käyttävän organisaation tulee rakentaa helppo kirjautuminen Kotidigiin ammattilaiselle (AD-kirjautuminen).
  • Kotidigi tulee olla kirjattuna hyvinvointialueen kyseisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelun tietosuoja- ja rekisteriselosteeseen, jossa Kotidigi on käytössä.

  Kotidigin testausympäristö 

  • Testausympäristössä varmistetaan, että tiedot siirtyvät teknologiaratkaisusta Kotidigiin HL7 FHIR -rajapinnan kautta oikein.
  • Ennen kuin uusi teknologia liitetään Kotidigiin, ammattilaisten, alustakehittäjien, teknologianratkaisua tarjoavan yrityksen ja hyvinvointialueen edustajien kanssa päätetään yhteiskehittämisen menetelmin, mitä tietoja ja missä muodossa alustalla esitetään.
  • Ennen tuotantoympäristöön siirtymistä Kotidigin testausympäristössä kokeillaan, että tiedot siirtyvät alustalle oikein ja oikeassa muodossa. 
  • Yksittäisen yrityksen teknologiaratkaisun tuottaman Kotidigiin siirtyvän tiedon, kehittäminen tapahtuu testausympäristössä koko tuotteen elinkaaren ajan ennen tuotantoon siirtämistä.

  Kotidigiin liitettävät laitteet

  • Teknologiaratkaisujen (laite, sovellus, pilvipalvelu) tulee olla CE-merkittyjä.
  • Laiteratkaisusta tulee olla tehtynä moninäkökulmainen arviointi (esimerkiksi Digi- HTA arviointi). 
  • Laitteen tulee vastata mm. tietosuojan, tietoturvan, käytettävyyden, saavutettavuuden, turvallisuuden ja kustannushyödyn vaatimuksiin.
  • Kotidigiin ikäihmisen kotona olevista teknologiaratkaisuista tulevien tietojen tulee olla sellaisessa muodossa, että ammattilaisen on helppo tulkita niitä.
  • Kotidigiin liitettävät uudet teknologiat tulee juurruttaa osaksi kotihoitoa.
  • Kotihoidon työntekijät tulee kouluttaa, perehdyttää ja sitouttaa niiden käyttöön. 

   Kotidigivastaava 

   Kotidigi-alusta tarvitsee työntekijän, kotidigivastaavan. Kotidigivastaava: 

   • Koordinoi Kotidigiin liitettäviä pilvipalveluita ja laitteita, yritysyhteistyötä ja kehittämistä ja on mukana kehittämässä alustaa asiakkaiden sekä ammattilaisten tarpeisiin. 
   • Luo yhdessä sote-ammattilaisten kanssa asiakasymmärryksen alustalle tarvittavista hyvinvointi- ja terveystiedoista. Kotihoidon sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat ovat mukana kehittämässä Kotidigiä. 
   • Tukee asiakasrajapinnassa teknologiayrityksiä digiratkaisujen liittämisessä Kotidigiin. 
   • Toimii yhdyshenkilönä laitetoimittajiin sekä erilaisiin testausympäristöihin. 
   • Koordinoi Kotidigin yritysyhteistyön kehittämistä yritysten, paikallisten ja kansallisten tahojen kanssa (Business Finland). 
   • Koordinoi Kotidigiin liittyvää korkeakoulu tutkimus- ja kehitysyhteistyötä. 
   • Huolehtii Ekosysteemifoorumin järjestämisestä yhdessä keskeisten tahojen kanssa vuosittain. 

    

     

    Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

    Teknologiasta saatavien hyötyjen realisoituminen kotihoidossa edellyttää alustan jatkokehitystä yhdessä ammattilaisten kanssa. Osaksi Kotidigin kehittämistä tulee luoda arviointimalli teknologiakäyttöjen vaikutusten arvioimiseksi.  

    Kotidigin hyvinvointivaikutuksia asiakkaille, omaishoitajille tai terveydenhuollon ammattilaisille ei ole vielä arvioitu.

    Kotidigi ei ole lääkinnällinen laite. Kotidigin tulisi jatkossa täyttää lääkinnällisen laitteen kriteerit (MD-asetus 745/2017), jotta alustasta saataisiin mahdollisimman paljon hyötyä ja se toimisi ammattisen arkea helpottavana työvälineenä. Kotidigialustan kehitystyö on jatkuvaa ja vielä pilottivaiheessa, jolloin lääkinnällisen laitteen vaatimukset eivät ole vielä olleet ajankohtaisia.  

    Vinkit toimintamallin soveltajille **

    Kotidigiin ei kirjata asiakas- tai potilastietoa, jotka tulee kirjata niille kuuluviin järjestelmiin. Alustan kehitystyössä tulee ottaa huomioon, että tämä ei olisi mahdollista jatkossakaan. 

    Kotidigiä voi hyödyntää hyvinvointialueilla useammassakin sote-palvelussa: kotihoidon ohella esimerkiksi vammaispalveluissa, sairaalapalveluissa, sosiaali- ja terveysasemilla sekä muissa ikärajattomissa palveluissa. Kotidigi tulee kirjata hyvinvointialueella kyseisen palvelun tietosuoja- ja rekisteriselosteeseen.  

    Tulevaisuudessa asiakkaiden omien hyvinvointitietoa keräävien teknologiaratkaisujen, esimerkiksi hyvinvointirannekkeiden, keräämää tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi kotihoidossa, mikäli laite on Kotidigi-yhteensopiva ja siirtyvän tiedon herätteet on määritelty. Tämä vaatii asiakkaan informointia ja suostumusta. PirKATI-hankkeessa on työstetty toimintamalli kotihoidon asiakkaan informointiin ja suostumuksen keräämiseen Kotidigiin liitettävästä yksityisestä teknologiaratkaisusta (Vivago-palvelu) sekä siihen liittyvät lomakkeet:  

    Kotidigiin liitettävät yksityiset teknologiaratkaisut -toimintamallia ja siihen liittyviä dokumentteja ei ole vielä otettu käyttöön Pirkanmaan hyvinvointialueella.

    Toimintamallin käytöstä kiinnostuneet voivat olla yhteydessä PirKATI-hankkeen projektipäällikköön Pia Turuseen pia.turunen@ pirha.fi tai projektisuunnittelija Kaisa Luostariseen kaisa.luostarinen@pirha.fi, joka toimii Kotidigivastaavana Pirkanmaan hyvinvointialueella.

    Kotidigi-palvelun tietosuojaseloste (Pirkanmaan hyvinvointialue)

    Kansikuva
    Kotidigi-integraatioalusta

    Kehittämisen vaihe

    icon/launch Created with Sketch. Valmis