SOPIVA Etelä-Savon henkilökohtaisen budjetoinnin hanke

Kehitämme Sopivassa avun ja tuen järjestämisen toimintatapaa, jossa vammainen henkilö on itse keskiössä kokonaisuuden suunnittelussa, valinnassa ja toteuttamisessa. Tavoitteena on vahvistaa henkilön itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja valinnanmahdollisuuksia.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
SOPIVA Etelä-Savon henkilökohtaisen budjetoinnin hanke
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehitämme Sopivassa avun ja tuen järjestämisen toimintatapaa, jossa vammainen henkilö on itse keskiössä kokonaisuuden suunnittelussa, valinnassa ja toteuttamisessa. Tavoitteena on vahvistaa henkilön itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja valinnanmahdollisuuksia.

Toteutuspaikka
Sopiva-hankkeen hallinnoinnista vastaa Essote (Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä) yhdessä hanketoteuttajakumppaneiden kanssa.
Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Savo
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Pia Martikainen

Luotu

13.07.2021

Viimeksi muokattu

19.08.2021
Toimintaympäristö **

Essoten ja Vaalijalan yhteinen Sopiva – Etelä-Savon henkilökohtaisen budjetoinnin hanke käynnistyi syksyn 2020 aikana ja jatkuu aina vuoden 2021 loppuun saakka. Hanke on osa Etelä-Savon sote-uudistusta. Henkilökohtaisen budjetoinnin hanke koostuu alueellisesta ja valtakunnallisesta yhteiskehittämisestä.  Etelä-Savossa tapahtuvan alueellisen työn lisäksi hankkeessa kehitetään vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin järjestämistavan valtakunnalliset periaatteet sekä toimintatavat ja arvioidaan lainsäädännön muutostarpeet. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa ja hankkeen rahoittaja on Sosiaali- ja terveysministeriö (STM).  

Henkilökohtaisen budjetoinnin kehittäminen kytkeytyy Essoten uuden vammaispoliittisen ohjelman (2020-2023) toimeenpanoon. Ohjelma laadittiin osallistavia menetelmiä hyödyntäen monialaisena työpaja työskentelynä. HB:n kehittäminen hyödyntää tuoreen työpajatyöskentelyn tiedonkeruuta ja jatkaa eri tahojen kanssa tehtävää yhteistyötä luontevasti. Vammaispoliittisen ohjelman tavoite on edistää kuntayhtymän alueen vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta ja tasavertaista osallisuutta yhteiskunnan toimintaan. Ohjelmalla tavoitellaan myös itsemääräämisoikeuden toteutumista ja palvelujen saatavuuden parantumista. Olettamus on, että HB:ssa ihmisten omat ehdotukset ja omaehtoiset valinnat ovat linjassa Essoten tavoitteiden kanssa peruspalveluiden vahvistamisesta.

Oleellista toimintamallien juurruttamisessa ja levittämisessä on, että hankkeen tuloksena muodostuvasta Sopivan toiminnan tapojen pakasta rakentuu hankeorganisaatioihin aidosti käyttöön tuleva ja toimintaa ohjaava toimintatapa. Toimintakuvausten on tarkoitus tiivistää oleellinen tieto selkeästi, toimia ajantasaisesti päivittyen ja olla skaalattavissa kansalliselle tasolle muiden hyödynnettäväksi. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Asiakastyö

Hankkeessa tehdään tutkimus-ja kehittämispainotteista asiakastyötä, jonka tarkoituksena on selvittää HB:n soveltuvuutta asiakkaille. Hankkeen työntekijät tekevät ja koordinoivat sosiaalityöntekijöiden, palveluohjaajien ja -koordinaattoreiden sekä erityistyöntekijöiden ja muiden ohjaajien kanssa työtä, jossa arvioidaan HB:n hyötyjä ja edellytyksiä. Asiakastyön toteutuksen käytännöt tarkennetaan THL:n kanssa yhteistyössä.

Alueellinen verkostotyö

Verkostotyö toteutuu kolmen toimenpiteen kautta. Kehittämöt ovat työpajojen kokonaisuus, jotka keräävät laajasti yhteen alueen verkostoja. Työpajat tuottavat tietoa valtakunnallisen kehittämistyön tueksi. Työpajojenteemat ja tarkemmat toteutustavat sekä järjestämisen ajankohdat suunnitellaan hankkeen alussa vastaamaan valtakunnallisen hankkeen tarvetta ja prosessia. Toteuttajakumppanit ovat päävastuussa Kehittämöiden järjestämisestä. Työpajat kokoavat kehittäjäkumppanit yhteen. Niitä järjestetään kohdennetusti tietyille sidosryhmille, että yhteisesti laajempina kaikille aihepainotusten mukaan.

Yhteiskehittämistä mahdollistetaan matalalla kynnyksellä hankkeen toteuttajien organisoimissa Kohtaamo-nimellä kulkevissa keskustelukahviloissa. Keskustelukahvilat ovat keino kuulla kokemusasiantuntemusta. Kohtaamispaikoissa toimintamenetelminä voidaan käyttää esimerkiksi dialogista verkostotyötä, palvelumuotoilua ja toiminnallisia ryhmätyönmenetelmiä yhteisen keskustelun lomassa.

Hankkeen aikaiset koulutukset tukevat ammattilaisten osaamisen vahvistumista mm. itsemääräämisen ja osallisuuden teemoista sekä henkilökohtaista budjetointia tukevista menetelmistä (esim. kommunikaatio ja tuettu päätöksenteko).Tarkemman koulutussuunnitelman pohjana on alkuvaiheen kartoituksen kautta selkiytyvä tarve. Koulutuksien sisällöistä ja toteutuksesta vastaavat hankkeen toteuttajakumppanit.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Vammaispalvelut Asiakaslähtöisyys Itsemäärääminen Osallisuus Henkilökohtainen budjetointi

Ilmiöt

Osallistuva yksilö

Kohderyhmä

Kehitysvammaiset, vammaiset