Keski-Suomi: Rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu - Monesta hyvästä yhdeksi parhaista

Hankkeella tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelua tukevia kehittämistoimenpiteitä kuten sote-palveluiden järjestämistehtävän kehittämistä ja yhtenäistämistä. Hankkeessa myös hyödynnetään ja tuetaan edellisen hallituksen uudistuksen valmistelussa syntyneiden alueellisten ratkaisujen jatkokehittämistä. Hanke nivoutuu tiiviisti osaksi myös Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa, johon liittyvät digitaalisten palveluiden kehittämishankkeet rahoitetaan sote-rakenneuudistuksen valtionavustuksella.  

Verkkosivut

Verkkosivuiltamme löydät muun muassa Keski-Suomen sote-uudistuksen tuoreimmat uutiset ja blogipostaukset, hankekokonaisuuden kuvauksen sekä hanketyöntekijöidemme yhteystiedot.

Sosiaalinen media

Kerromme Keski-Suomen sote-uudistuksen etenemisestä ja työn tuloksista, tapahtumista ja tilaisuuksista sekä työmme arjesta somessa.

Tule mukaan seuraamaan:

Facebook:@keskisuomensoteuudistus
Twitter:@sotekeskisuomi
Instagram:@keskisuomensoteuudistus
Blogi:Keski-Suomen sote-uudistus

#hyväarkikaikille #soteuudistuskeskisuomi

Seurataan toisiamme ja tykätään toisistamme - tehdään yhdessä tulevaisuuden sote-palvelut näkyviksi!

Uutiskirjeet

Uutiskirjeet löydät tämän sivun liitteet-kohdasta. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Keski-Suomi: Rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu - Monesta hyvästä yhdeksi parhaista
Lyhyt kuvaus

Hankkeella tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelua tukevia kehittämistoimenpiteitä kuten sote-palveluiden järjestämistehtävän kehittämistä ja yhtenäistämistä. Hankkeessa myös hyödynnetään ja tuetaan edellisen hallituksen uudistuksen valmistelussa syntyneiden alueellisten ratkaisujen jatkokehittämistä. Hanke nivoutuu tiiviisti osaksi myös Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa, johon liittyvät digitaalisten palveluiden kehittämishankkeet rahoitetaan sote-rakenneuudistuksen valtionavustuksella.  

Verkkosivut

Verkkosivuiltamme löydät muun muassa Keski-Suomen sote-uudistuksen tuoreimmat uutiset ja blogipostaukset, hankekokonaisuuden kuvauksen sekä hanketyöntekijöidemme yhteystiedot.

Sosiaalinen media

Kerromme Keski-Suomen sote-uudistuksen etenemisestä ja työn tuloksista, tapahtumista ja tilaisuuksista sekä työmme arjesta somessa.

Tule mukaan seuraamaan:

Facebook:@keskisuomensoteuudistus
Twitter:@sotekeskisuomi
Instagram:@keskisuomensoteuudistus
Blogi:Keski-Suomen sote-uudistus

#hyväarkikaikille #soteuudistuskeskisuomi

Seurataan toisiamme ja tykätään toisistamme - tehdään yhdessä tulevaisuuden sote-palvelut näkyviksi!

Uutiskirjeet

Uutiskirjeet löydät tämän sivun liitteet-kohdasta. 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen keskiössä on Keski-Suomen uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönoton edellyttämä palvelu- ja hoitoketjutyö sekä Tulevaisuuden sote-keskusohjelman tavoitteita tukevien aika- ja paikkariippumattomien sähköisen asioinnin, omahoidon sekä etähoivan ja –hoidon ratkaisujen ja toimintamallien yhteiskehittäminen ja käyttöönotto.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän sekä etäpalveluiden käyttöönoton valmistelun ohella, hankkeessa yhtenäistetään ja yhteiskehitetään nykyisten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuullisten organisaatioiden järjestämistoimintaa, erityisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta. Tavoitteena on näin lisätä alueen asukkaiden yhdenvertaisuutta palveluiden saannissa ja vähentää alueellisia hyvinvointi- ja terveyseroja. Järjestämistoiminnan yhteistyön tiivistämisellä ja yhteiskehittämiselle vahvistetaan nykyisten järjestämisvastuullisten organisaatioiden järjestämiskyvykkyyksiä ja valmistaudutaan samalla myös sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun siirtoon perustettavalla maakunnalle.

Toimiaika

Hanke toteutetaan vuosina 2020-2021

Toimijat

Hanketta tehdään laajassa yhteistyössä Keski-Suomen kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden, Sote-kuntayhtymien ja liikelaitosten kesken.

Hanketyötä ohjaa kuntien ja kuntayhtymien sote-johtajista koostuva työryhmä (Keski-Suomen sote-johtajat), jotka myös johtavat hankehakemuksen mukaista muutosta omissa järjestäjäorganisaatioissaan. Hankkeen etenemisestä raportoidaan säännöllisesti Keski-Suomen kuntakokoukselle sekä kunnanjohtajakokoukselle.

Hankkeelle perustetaan lisäksi erillinen ohjausryhmä, jossa on edustajat osallistujaorganisaatioista, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksi-köstä, mahdollisista muista hankkeen yhteistyökumppaniorganisaatiosta, sekä THL:stä/STM:stä. Ohjausryhmän tehtävänä on hakehakemuksen tavoitteiden sekä talouden toteutumisen seuranta.

Maakunnan asukkaat otetaan mukaan hankkeen toteuttamiseen. Asukkaiden näkökulmia selvitetään avoimien tilaisuuksien ja kyselyiden avulla. Vuoropuhelua asukkaiden kanssa jatketaan myös maakunnallisessa sekä alueellisissa asiakasraadeissa. Myös kokemusasiantuntijoita ja kehittäjäasiakasryhmiä hyödynnetään soveltuvissa kehittämiskohteissa.

Järjestöjen kanssa jatketaan vuoropuhelua Keski-Suomen järjestöjen kumppanuuspöydässä. Järjestöjen kanssa tehdään monipuolista yhteistyötä palvelu- ja hoitoketjujen laatimisessa, jotta järjestöjen rooli tunnistetaan ja kirjataan osaksi yhteisiä suunnitelmia. Laadittaessa hoitopolku ja palveluketjumalleja huomioidaan mm. eri pitkäaikassairauksien ja palvelukokonaisuuksien osalta myös muut toimijat asiakas- ja potilastyön näkökulmasta. Useilla potilasjärjestöillä, vapaaehtoistoimijoilla, kokemusasiantuntijoilla sekä muilla yleishyödyllisillä toimijoilla voi olla vahva rooli sekä yksilön että palvelukokonaisuuden vaikuttavuuden nä-kökulmasta osana palveluketjua.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Mikael Palola
Yhteyshenkilön organisaatio
Jyväskylän kaupunki
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
mikael.palola@jyvaskyla.fi

Luotu

17.09.2020

Viimeksi muokattu

31.03.2021
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Tämän hankkeen lähtökohtana ovat THLn arviointiraportissa sekä STMn kanssa käydyissä maakuntaneuvotteluissa esiin nousseet huomiot ja kehittämishaasteet, mm.

- sosiaali-ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun jakautuminen useille eri organisaatioille

- alueelliset vaihtelut sosiaali-ja terveydenhuollon hallinnollisen ja toiminnallisen integraation toteu-tumisessa

- suuret alueelliset erot väestön hyvinvoinnissa ja terveydessä sekä palvelujen saatavuudessa

- palveluiden saatavuus ja riittävyys (mm. ikääntyvien palvelut ja omaishoito, mielenterveys-ja päih-depalvelut, vammaisille myönnetyt palvelut)

- rakenne-ja nuorisotyöttömyyden vaikutukset palvelutarpeeseen

- järjestöyhteistyö

Keski-Suomen sote-uudistuksen ydinviesti hyvinvointi, terveys, hyvä arki.

Aihealueet

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Ilmiöt

Väestörakenne muutoksessa