KATI-hankkeiden loppuraportointipohja

KATI-hankkeiden loppuraporteissa kuvataan alueellisen hankkeen tarkoitus ja tavoitteet, hankkeessa pilotoitavat ja käyttöön otettavat teknologiat ja kehitettävät toimintamallit sekä niiden arviointitulokset ja johtopäätökset.

Loppuraportit toteutetaan KATI-ohjelman raportointipohjaan (ks. alla 5.1.20203 päivitetty pohja), jonka laatimisessa on hyödynnetään hankkeen itsearviointisuunnitelmaa (ks. liite 1). Itsearvioinnin menetelmä perustuu seuraaviin lähteisiin: 

 • Juha Koiviston esiselvitykseen sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten digitalisaatio-ohjelmien arviointikehikon kehittämiseksi (1),
 • Pauli Lillrankin ja kumppaneiden Terveydenhuollon digitaalisten ratkaisujen vaikuttavuuden osoittaminen (DiRVA) loppuraportissa kuvattuun PROVE IT-malliin (2), sekä
 • STEA:n arviointisuunnitelman mallipohja.

Raportointipohja sisältää yhdenmukaisen tavan kuvata jokaisen teknologiaratkaisun ja toimintamallin vaikutusketjut. Tulosraportoinnin tulos-osassa kuvataan:

 • linkki kyseisen toimintamallin kuvaukseen Innokylään, 
 • teknologiaratkaisun toimintamekanismi ja -konteksti, tai toimintamallin toteutustapa kontekstissaan
 • arviointikysymykset, 
 • tulokset (ensin tieto mitä mitattu ja kuinka monelta henkilöltä ja sitten eriteltynä jokaisesta arvioidusta näkökulmasta (kuten asiakkaan hyvinvointi ja terveys, henkilöstövaikutukset, teknologiavaikutukset, kustannukset tms.),
 • eettinen pohdinta, ja
 • johtopäätökset (miten odotukset toteutuivat, miten arviointitietoa hyödynnetään ja otetaanko teknologia tai toimintamalli käyttöön vai ei ja millä ehdoilla/mistä syystä)

Raporttipohja, liite ja esitys:

 • KATI-hankkeiden loppuraporttipohja (Word, 5.1.2023)
 • Liite 1. KATI-hankkeiden itsearviointisuunnitelman taulukot (Word)
 • Esitys: Teknologiaratkaisujen ja toimintamallien arviointi KATI-ohjelmassa (pp-esitys, pdf)

Lähteet: 

 1. Koivisto, J. Esiselvitys sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten digitalisaatio-ohjelmien arviointikehikon kehittämiseksi. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Työpaperi 28/2021. 
 2. Lillrank P, Tenhunen H, Hörhammer I, Halminen O, Lyly T, Linna M, Silander K, Laurila R, Hiltunen A-M, Riikonen E, Miettinen S, Tanila T, Chen A, Vesinurm M (toim.). Terveydenhuollon digitaalisten ratkaisujen vaikuttavuuden osoittaminen DiRVa. Hankkeen loppuraportti. Espoo: HEMA-instituutti, 2019.